مرور آماری براعتصابات واعتراضات کارگران ایران درسالی که گذشت!

کارمشترک  احمد راستی، رضا رئیس دانا و امیر جواهری لنگرودی
عناصراصلی کارنامه وکارکرد کارگران ما درتمامیت سال ۱۳۸۹،هرروزش رودررویی باسختی معیشت وناامنی شغلی وسال دنبال کردن دستمزدهای معوقه حقوق کارگران ازیک ماه کاری تا سی ماه به تعویق افتاده بشمارمی رود. ….

سال کارگری دیگری ( فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین۱۳۹۰) راپشت سرگذاشتیم.سالی پرازتجاوزآشکارسرمایه داری هارولجام گسیخته به حقوق تمامی لایه های کارگران وتهیدستان شهری وروستایی،مزدوحقوق بگیران یدی وفکری،همچنین افزایش سرکوب واختناق آفرینی رژیم ارتجاعی اسلامی ازیکطرف ،درمقابل رشد نسبی اعتراضات،اعتصابات وتحرکات مطالباتی لایه های گوناگون طبقه کارگرایران وعمق یافتن اشکال متفاوت مبارزات کارگران وزحمتکشان ودیگرفعالان جنبش های اجتماعی ایران ازطرف دیگر،مبارزاتی که تا حد زیادی زمینه سازنبرد طبقاتی پرچالشی شده که عناصراصلی خبری آنرادرسلسله خبرهای روزشمارکارگری سال۱۳۸۹ می توان دنبال کرد. طی یکسال کاری، طبقه کارگرایران با دست های خالی ،عمدتا درموقعیت دفاعی تلاش می ورزید تابه موقعیت تعرضی درآینده گذرکند.بعبارتی دیگرکارگران ایران علیرغم تعرض وپیشروی های چندی دربرابرسرمایه،کماکان دروضعیت تدافعی قراردارند. ….

در صورت تمایل لطف کنید بقیه گزارش را در لینک زیر بخوانید:
http://www.lajvar.se/pdf/Jonbash-kargari-sal-1389.pdf

ارسال دیدگاه