پـویـان انصـاری: صندوقی که خون نداها،سهراب ها و خاکستر ترانه موسوی ها …

نظام جهل و جنون جمهوری اسلامی در ایران، بار دیگر مَضحکه ای بنام”انتخابات” براه انداخته است. این بار قرار است روز جمعه دوازده اسفندماه، صندوق”انتخابات” نهمین دوره مجلس جهنمی شورای اسلامی خود را بر روی خـون هایی که تا کنون ریخته است بـرپـا کنـد. ….

na

صندوقی که خون نداها،سهراب ها و خاکستر ترانه موسوی ها …

پـویـان انصـاری
Pouyan49@yahoo.se

نظام جهل و جنون جمهوری اسلامی در ایران، بار دیگر مَضحکه ای بنام”انتخابات” براه انداخته است. این بار قرار است روز جمعه دوازده اسفندماه، صندوق”انتخابات” نهمین دوره مجلس جهنمی شورای اسلامی خود را بر روی خـون هایی که تا کنون ریخته است بـرپـا کنـد.

با یک نگاه اجمالی، این واقـعـیت که در هیـچ دوره ایی از حکومت سی و سه ساله این جلادان، چیزی بنام انتخابـات و صندوق رأی به معنـای واقـعـی کلمه برگزار نشده است و هرچه بوده است ریـا، تـزویـر، حُقـه و کلک بوده است و بس.

فکرش را بکنید که، یک مُشت آدم کُش مجلس خُبـرگـان، عده ای لات بی سرپا را انتخاب می کنند، سپس به مـردم می گویند از بین این اوباش و اراذل، ۲۹۰ نفـر را برای مجلسی که بـوی خـون انسان های مبـارز و آزادیخـواه از آن بـه مشام می رسد، انتخاب کنید!؟

در طول عُمـر سراسر ننگیـن حکومت جمهوری اسلامی که جز جنـایـت و خیـانـت به ایـران و ایـرانـی چیزی بیشتر نبوده است و مجلس اهریمنی شورای اسلامی هم پـرچمـدارآن بوده است، گه گاهی “انتخاباتی” در زمینه های مختلف برگزار کرده است و در این رهگذر، طیف دستمال بدست ِ همیشه در صحنه، به خاطر منافع کثیف شان، پاچه خاری اربابانشان را می کردند.

آنها با داشتن تمام امکانات مالی و خبر رسانی مانند دو آیت اله بی بی سی و صدای آمریکا که تفاوت آنها فقط در نوع رنگ عمامه شان (بی بی سی عمامه سیاه و صدای آمریکا عمامه سفید) است و همچنین در انـواع و اقسام سایت های وابسته در خـارج از کشور، از هر نـوع “انتخاباتی” که این رژیـم جنـایتکـار برگـزار می کرد دفاع می کردند و مردم را تشویق می کردند که پای صندوق رآی بروند و به یکی از این قداره بندان حکومت رأی بدهند.

درمقابل، طیف گُسترده ای که متاسفانه صدایش آنطور که بایـد، شنیده نمی شود که البته خـود هم در این امـر مُقصر است (که توضیح آن در حوصله این نوشته نیست) از همان بـدو به قـدرت رسیدن نظام خـون و شمشیـر جمهوری اسلامی، تمام “انتخابات” آنـرا، به اشکال مختلف مبارزاتی نفـی و تحـریـم کرده اند ولی همانطور که ذکـر شد این کاسه لیسان و لابی های رژیم، با در اختیار داشتن همه امکانـات ممکن، صـدای انسان های مبارز، مسئول و مُتعهد را در این راه، کم رنگ می کردنـد.

حال این دستـه از خانم ها و آقایان بهـر دلیلـی که صـد البتـه بیشتر به خاطر از دست دادن منافـع خـود در زمینه هـای گوناگون و غیره سخن از تحریم “انتخابات” نهمین دوره مجلس جهنمی اسلامی ایران می زنند!

بگذریم از اینکه گویا از نظر این عده “انتخابات” گذشته نظام قرون وسطایی، انتخابات بوده است و این یکی نجس است.

در این مقطع زمانی، بقول معروف آش نظام ضـد انسانی جمهوری اسلامی اینقدر بـوی خـون انسان های آزادیخواه را می دهد که صدای بخشی از آن هم درآمده است! ناگفته نماند، این طیف هم نـه به خاطـر منافـع مـردم زحمتکش ایـران بلکـه، به دلائلـی از جمله اینکه دیگر به بـازی گرفته نمی شوند و … دم از تحـریـم می زننـد.

مـردم ستمدیده ما در این بُـرهـه زمـانـی که طبل جنـگ از هر سو نواخته می شود و در چنین شرایطی که گرانی بیداد می کند و در چنین اوضاعی که مـردم از هر نوع آزادی طبیعی و حقوق اولیه انسانی محرومنـد چرا که این حکومت جنایتکار نه برای ایـرانـی و نه برای این سرزمین، کوچکترین ارزشی قائل نیست.

در یک کلام با قاطعیت می تـوان گفت کارنـامـه ۳۳سال ِ ایـن حکومت گـواه این است کـه انسان به خصوص زنـان در آن کوچکترین ارزشی ندارند.

به زبانی ساده و با این تفاصیل، چطور می شود پای صندوق رأی رفت؟

رأی بدهیم که چی بشود؟ و اساسأ چرا باید رأی بدهیم؟

آیـا از خـود، هیـچ این سئـوال ها را کـرده ایـد ؟

آیـا رأی تـو در چنین حکومتی می تواند کوچکترین تغییری در جامعه بوجود بیاورد؟

آیـا رأی تـو می تواند فحشاء و فقر و فلاکت را از بین ببرد؟

آیـا رأی تو می تواند پـدری را از بیکاری و نداری که در مقابل همسر و فرزندانش خجالت زده است، خوشحال کنـد؟

آیـا رأی تـو می تواند زندانیان سیاسی را آزاد کند؟

آیـا رأی تـو می تواند جلوی تجاوز به پسران و دختران این مرز و بوم را بگیرد؟

آیـا رأی تـو می تواند حقوق عقب افتاده چندماه کارگران زحمت کش را بگیرد؟

آیـا رأی تـو می تواند مـادری را دوباره، بی نـدا، سهراب و ترانه موسوی ها نکند؟

آیـا رأی تـو می تواند حجاب اجباری را از بین ببرد؟

ای انسان، ای ایـرانـی!
صندوقی که در روز جمعه دوازدهم اسفندماه نظام جنایتکار جمهوری اسلامی در گوشه و کنار مملکتی که به گروگان گرفته است می گذارد که ازتوی آن ۲۹۰ رأس و به اصطلاح نماینده با شغل های گوناگون، چون قمه کش، قداره بند و چاقوکش، هفت تیرکش و … انتخاب بشوند و در مجلسی بشنینند که فقط کارشان نابودی ایـران و ایـرانـی است.

عـزیـزان!
فـرامـوش نکُنیـد صندوقی که برای انداختن رأی تـو در آن، در خیابان ها گذاشتـه شده است پُـر از خـون نـداها و سهـراب ها و خـاکستـر تـرانـه موسـوی هاست پس، هـرگـز به این صنـدوق خـون و خـاکستـر هموطن ات، نـزدیـک نشـو …

و تـو ای نسـل جوان و مبارز! با شناخت و آگاهی از شرایط، به کوشید عکس های نمایندگان حکومت را از در و دیوار بکنید و آنرا پاره کنید.

واقعــأ حیف نیست که در و دیوار زیبای آن سرزمین عشق و محبت، با عکس های یک مُشت اوباش و اراذل تـزئیـن شود؟

مـردم آگـاه و آزادیخـواه، یکروز از۳۶۰ روز سـال را، از منزل بیرون نیـائید و با خانواده، این را تجسم کُنید که فردای بعد از “انتخابات” خامنه ای جلاد و سایر عـربـده کشـان جمهوری اسلامی نمی توانند با افتخـار بـه جهـان، از شرکت میلیونی سخن براننـد چرا که شمـاها در خیـابـان نبـودیـد.

اسفنـدماه ۱۳۹۰

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.