یـحـیـی خـزائـیـنـه: نقد و بررسی ِ ترجمـه ی ِ داستان کوتاه پیرمرد و دریا

موضوعـی که مـنـتـقـدیـن در حوزه یِ نـقـد تـرجـمـه به آن نپرداخته اند، این است که پـیـوسـته عـوامـلِ فـرعـی و مقطـعـی که خارج از کنترل آدمی می باشند می تـوانـنـد به نوعـی در نابسامانی اثـری که در حالِ تـرجـمـه شـدن می باشـد، تـأثـیـرات مـسـتـقـیـمـی داشته باشـنـد. ….

کتاب ِ داستانِ کوتاه “پیرمرد و دریا” با ترجمه یِ نجف دریابـنـدری از دو بخش مجـزا از هم تشکیل شده است. بخش اوّل را مقدمه ای ٩۶ صفحه ای تشکیل می دهـد. از دیـدِ مانایاد اکبر رادی: “تکخـال ِ نجف دریابنـدری مـقـدمـه ای اسـت بر- پـیـرمـرد و دریـا- یِ هـمـیـنـگـوی، که یکـی از جامـع تـرین و دقـیـق تـرین نـقـدهایی اسـت که به زبـان فـارسـی نوشته شده است.” رضا براهـنـی (تورنتو) نیز در کتاب “کیمیا و خاک” در باره ی مقدمه و ترجمه یِ نجف دریابندری، به ابراز احساسات چند پهلـو می پردازد! بخش دوّمِ کتاب؛ ترجمه ی “پـیـرمـرد و دریـا” را در بر می گیرد.

ernest-h

ادامه “نقد و بررسی ِ ترجمـه ی ِ داستان کوتاه پیرمرد و دریا” را در لینک زیر بخوانید:
http://www.lajvar.se/pdf/naghd-piremard-darya.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.