خاطره یک مشهدی از روز عاشورا

تو حَرم یَکم سینه زدُم خیلی حال داد  یَک دختره رفته بود تو کوک سینه زدن ما! مایَم شور حسینی گریفتِما بزن که مِزنی الان ای قفسه سینَم درد مُکنه بَدجور! نوحه که تموم رَفت امدُم شماره تلیفون بدُم بهش نمدنم کجا رَفت!

روز عاشورا چیکار کِردی یَره؟
هیچی … صُبش جات خالی تو خیابون اَبکوه یک خیمه داشت لوبیا مِداد دوتا کاسه لوبیا با نون زدم تو رگ! بعدش هموجور پیاده رَفتم فلکه دروازه قوچان دیدُم ایطرف درَن چایی مدَن اوطرف شیرکاکو ! اول رفتم شیرکاکو ره خوردُم جات خالی …
بعدشم امدم چایی بخوُرم دیدم رو شیرکاکو حال نِمده ! مِزه شیرکاکو ره مُبره! نِخوردُم ! امدُم برُم طِرف حَرَم دیدم یَک ماشین واستاد از صندوق عقبش شله زَرد دراورد زود دویدُم یا علی ! یَک شله زرد گریفتم دوتا قاشق خوردُم دیدُم مِزه اب مِده …اِنداختم تو جوب ! نزدیک میدون شهدا که رسیدُم دیدُم یک یارو دره ساندویچ تخم مرغ مِده  رفتم یک ساندویچ گریفتم خوردُم  گلوم گیریفت  رفتم جلوتر یک لیوان چایی خوردُم تا رسیدُم حرم ! یَک سِلام مَشدی دادُم به اقا گفتم نوکرتم رفتم تو حَرم!

تو حَرم یَکم سینه زدُم خیلی حال داد  یَک دختره رفته بود تو کوک سینه زدن ما! مایَم شور حسینی گریفتِما بزن که مِزنی الان ای قفسه سینَم درد مُکنه بَدجور! نوحه که تموم رَفت امدُم شماره تلیفون بدُم بهش نمدنم کجا رَفت! هیچی  ظهرشَم جات خالی رفتُم تو کوچه زردی شله خوردُم دوتا کوکا هم روش. امدُم رفتم تو مِسجد گلمکانیا دراز کشیدم تا عصر! عصرشَم دیدُم باز یک بابایی دره عدسی نذری مِده دوتا کاسه خوردُم نامرد توش سنگ داشت ای دندونه جلوم شیکست! شبشَم یک شمع از تو مِسجد بلند کِردُم را افتادم شام غریبان! یک دختره بود شمع دستش بود لامَصب یک حال سَگی مِداد که نگو!  یک جا که شلوغ رَفت اَزَم بغلش رد رَفتم  جیغ کشید باباش فهمید گریفتَن با براراش زَدنم نامردا!هی امدم تیزی ره در بیارُم واز گفتم روز عاشورا گنا دره کسی ره چاقو بزنی !

هیچی شبشم امدُم خانه هم سینه ام درد می کرد  هم زیر چشمُم کبود رفته بود هم دندونم شیکسته بود هم اِسهال رفته بودم.

ارسال دیدگاه