پلیس امنیت، علی اخوان را شبانه بازداشت کرد

ماموران پلیس امنیت، برای بازداشت اخوان، به حکم یک سال و نیم حبس تعزیری وی اشاره کردند و مدعی شدند که اخوان، متواری است

کانون مدافعان حقوق کارگر:
ساعت نه و نیم امشب، شنبه هشتم دی ۱۳۹۰ ماموران پلیس امنیت، به خانه علی اخوان رفتند و وی را بازداشت کردند. ماموران پلیس امنیت، برای بازداشت اخوان، به حکم یک سال و نیم حبس تعزیری وی اشاره کردند و مدعی شدند که اخوان، متواری است! ماموران گفتند که اخوان را به زندان اوین خواهند برد.
قابل ذکر است که ماموران امنیتی، نیمه شب سیزدهم خرداد ۱۳۸۹ هم در همین خانه و در حضور همسر و کودک اخوان، وی را بازداشت کرده بودند. متعاقب آن بازداشت و در نهایت در دادگاه تجدید نظر، اخوان را به “یک سال و نیم حبس تعزیری به اضافه یک سال و نیم حبس تعلیقی” محکوم کرده اند.

ارسال دیدگاه