بیماری بهنام ابراهیم زاده و جلوگیری از مراجعه وی به درمانگاه

بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری و حقوق کودک، مدت هاست دچار درد شدید در ناحیه گوش و دندان شده است و زندانبانان زندان اوین، مانع مراجعه او به درمانگاه زندان هستند

کانون مدافعان حقوق کارگر:
بهنام ابراهیم زاده، که محکوم به پنج سال حبس شده و بیستمین ماه حبس خود را در بند ۳۵۰ زندان اوین می گذارند، هنگام بازجویی در سال ۱۳۸۹ از ناحیه پرده گوش دچار آسیب شد و تا کنون اجازه دسترسی به درمان نداشته است. خانواده ابراهیم زاده در اعتراض به محرومیت بهنام از درمان، به مقامات شکایت کرده اند.
قابل ذکر است که بهنام ابراهیم زاده، پیشنهاد درخواست “عفو مشروط” را رد کرده است.

ارسال دیدگاه