فیلم: مصاحبه علی جوانمردی با مسعود بارزانی

ایاد علاوی ایران را به دخالت در امور داخلی عراق متهم میکند- مصاحبه علی جوانمردی با مسعود بارزانی، رئیس فراکسیون العراقیه (دنباله…)

تقی روزبه: تقابل دواستراتژی: “تحریم گسترده نفتی و بانکی و تهدیدات نظامی” و “تهدید در برابر تهدید”

فرضیات مختلفی پیرامون اشغال سفارت مطرح شده است که گرچه هر کدام ممکن است گوشه از حقیقت را با خود داشته باشد اما در مجموع با در نظرگرفتن معادله سود و زیان و تجارب پیشین رژیم دراین گونه موارد حساس، قادر به توضیح چرائی این اقدام در فضای کنونی نیست. بنظرمی رسد قرار دادن این اقدام در چهارچوب استراتژی جدید رژیم به فهم این رویداد و سؤال های مطرح شده در پیرامون آن کمک بیشتری می کند (دنباله…)

هزار کودک ایرانی ازدواج کرده‌اند!

آخرین آمارهای ازدواج کودکان در کشور نشان می‌دهد دختران بیش از پسران در فهرست ازدواج زودهنگام قرار می‌گیرند. ۲۴‌هزار‌و ۵۰۶‌دختر زیر ۱۴سال در برابر پنج‌هزار‌و ۵۱۹‌پسر ۱۰ تا ۱۴ساله نشان می‌دهد دختران بیشتری با مردان بیشتر از سن خود ازدواج می‌کنند (دنباله…)

‘فروغانه در دوشنبه، چراغ در کابل’؛ رمز محبوبیت فروغ میان فارسی‌زبانان

عیان است فروغ در ایران چه تاثیری داشته و دارد و یا منتقدان درباره او چه می گویند، این بار در پی آنیم که بدانیم او را در فراسوی مرزهای ایران در کشورهای فارسی زبان؛ افغانستان و تاجیکستان چقدر و چطور می شناسند (دنباله…)