بازداشت شدگان ۱۶ آذر سال گذشته روزنامه شرق یکشنبه ششم آذر ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه می شوند

محاکمه چهار روزنامه نگار در شعبه پانزده دادگاه انقلاب ششم آدرماه انجام می شود

جرس:
علی خدابخش مدیرعامل سابق،احمد غلامی سردبیر سابق،کیوان مهرگان دبیر سابق گروه سیاسی وفرزانه روستایی دبیر سابق گروه سرویس خارجی رونامه شرق روزیکشنبه به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه می شوند. سال گذشته وبا یورش ماموران به روزنامه شرق این چهار تن بازداشت شدند.

علی خدابخش واحمد غلامی بعد از ۲۲ روز وکیوان مهرگان وفرزانه روستایی بعد از ۴۷ روز بازداشت موقت با سپردن وثیقه از زندان آزاد شدند.علی خدابخش بعد از آزادی از زندان از مدیریت روزنامه شرق کنار گذاشته شد. وی به همراه گروهی از روزنامه نگاران روزنامه روزگار را منتشر کرد که بعد از چند ماه فعالیت به مدت دو ماه توقیف شد..

ارسال دیدگاه