پـویـان انصـاری: آقای اکبر گنجی، نـه باشما همراهم نـه بـا آنهـا

برخورد احتمالی نظامی، بین جمهوری اسلامی در ایران و آمریکا و شرکاء به ویژه مابین ایرانیان درسطوح مختلف، بحث و تفسیرهای مُتعددی را به دنبال داشت از این رو، هریک چه در شکل سازمانی، حزبی و یا فردی، دیدگاه خود را درمورد این سوژه داغ روز، نوشتند و یا سخن گفتند و کماکان هم، ادامه دارد

Pouyan49@yahoo.se

برخورد احتمالی نظامی، بین جمهوری اسلامی در ایران و آمریکا و شرکاء به ویژه مابین ایرانیان درسطوح مختلف، بحث و تفسیرهای مُتعددی را به دنبال داشت از این رو، هریک چه در شکل سازمانی، حزبی و یا فردی، دیدگاه خود را درمورد این سوژه داغ روز، نوشتند و یا سخن گفتند و کماکان هم، ادامه دارد.

با قاطعیت می تـوان گفت در این ره، نظـرات موافقین جنـگ ( آنهم خیلی سربسته!) در مقابـل مخالفین، انگشت شمار بودند و به کلامی، هیـچ بـودنـد.

قبـل از هر چیزی باید به این مسئله مهم اشاره کرد که، خوشبختانه هیچ وقت بین مـردم ایـران و اسرائیل، اختلافی نبوده و نیست که بخواهد مُنجر به جنـگ شود.

اگر احیانأ اتفاقی هم بیافتد مُقصر اصلی دو حکومت سرکوبگر و دیوانه جمهوری اسلامی و دولت نتانیاهو است که متاسفانه مردم عادی دوکشور، باید هزینه و تاوان وحشتناک و سنگین آنرا در جنبه های مختلف،  مُتحمل شوند.

اخیرأ در سایت گـویـا اکبر گنجی دراین رابطه، مقاله ای تحت عنـوان “همراهی با اسرائیـل” نوشتنـد و

سایت مذبور بنا بهر دلیلی! از درج این نوشته که پاسخی بود به ایشان، خودداری کـرد.

درهمان نگـه اول، بادیدن چنین تیتری، بنام “همراهی با اسرائیل”که آقای گنجی برای مقاله شان، انتخاب کرده اند، خواننـده، مُتحیـر، و سپس بـا خوانـدن مقاله، ناتوانی و ضعـف منطـق ایشان بـه روشنـی نمایـان می شود.

وی بانوشتن چنین مقاله ای سردرگـم، نشان داد، شناختی از نیروهای ایرانی و جـو سیاسی آن ندارنـد!

درحقیقت این مقاله، یکی ازضعیف ترین و بی استدلال ترین نوشته هایی بود که از ایشان درج شده است از این رو، جای نقـد اساسی به آن مشکل است ولی اجمالا به نکاتی هرچند پراکنـده و درحد نوشتـه وی، اشاراتی می کنم و متذکر میشوم که بحث من در همین چارچوب نظرات خارج از کشور است نـه بیشتـر!

مقاله ایشان با تعریف و تمجید ازمبارزه خود علیه ولایت فقیه!(که توضیح بیشتر خواهم داد) و دادن ِ هزینه سنگین، که باعث کـوچ کردنش به قلب استکبار جهانی بود، شروع می شود!

سپس از مبارزه علیه رژیـم می گوید و دراین راه می نویسد که:” با چه کسانی هم جبهه باید شد و باچه کسانی نباید هم جبهه شد؟”

بعد هم برای توضیح این امـر، به صحرای کربلا می زند و می نویسد:”

هیچکس مُنکراین امر نیست که مهمترین مخالف پروژه ی هسته ای ایران دولت اسرائیل است،اسرائیل در رأس این داستان قرار دارد و همه را علیه ایران بسیج می کند”.

بگذریم ازاینکه بحث سرنگونی رژیم سالهای طولانی است که بین اپوزسیون مترقی و اتحاد باچه کسانی؟ مطرح بوده است ولی هیچ زمانی، سخنی ازاینکه آیا باید دراین راه، بااسرائیل هم جبهه شدیا نه (اساسأ سرنگونی رژیم چه ربطی به اسرائیل دارد!؟) درمغـز هیچ گروه، سازمان و احراب ایرانی حتی مانند جرقه ِ ثانیه ای، خطور نکرد مگر، از تَـرشح ِ مغزی ایشان که بازتاب اش چنین است که می نویسند:”

هیچکس مُنکراین امر نیست که مهمترین مخالف پروژه ی هسته ای ایران دولت اسرائیل است،اسرائیل در رأس این داستان قرار دارد و همه را علیه ایران بسیج می کند”.

برای اطلاع جناب گنجی در مورد دولت اسرائیل، ناچارأ توضیح کوتاهی، لازم است!

گـروه، سازمان و احزاب ایـرانی با بینش های فکـری گوناگـون، سالهـای طولانی است(که قِـدمَـت آن شاید از سن اکبر گنجی بیشتر باشد) از حـق و حقـوق مـردم ستمدیـده فلسطین در مقابل دولت اسرائیل دفـاع کرده اند و در این راه، شاهـد هزاران تظاهـرات، اکسیـون و غیـره بودیم و حتی زمانی که چنـد اسرائیلی از جمله کـودکان، توسط بُمب و یا عملیات انتحاری فلسطینی ها کشتـه شده انـد به نُـدرت درمحکـوم کـردن آن  ازطـرف اپوزسیـون ایرانی، اعلامیه ای صـادرشد! که نشاندهنده اوج مخالفت با عملکرد دولت اشغـالگر اسرائیل است.

حال بایدازایشان سئوال کرداین “همه” که اسرائیل می خواهد علیه ایران بسیج کندچه کسانی هستند!؟

یکی دیگر از ترشحات فکری ایشان این است، مثلأ چون به خاطر سخنانی که علیه خامنه ای درایران گفته اند! و به زندان رفتند! و هزینه آنرا هم داده اند! این حق را به خودمی دهندکه به نویسند:”

این سخنان در زندان اوین معنای دیگری دارد.”

آقای گنجی،چرابا صراحت حرف نمی زنید!؟ چون شماروزگاری درایران بودید و علیه خامنه ای سخن راندید! و هزینه اش هم داده اید! ولـی، کسانیکه مخالف نظام هستند و از بـد ِ حادثـه و صد البته چماق حزب اله، فراری شده اند و بقول شماهزینه هم نداده اند! سخنان شان آن معنا را ندارد! چراکه، اینورجوی آب زندگی می کنند! از این رو به شکلی همراه با اسرائیل هستنـد.

آقای گنجی بسیار بودند انسان هایی که به خاطرعقیده شان،جانشان را هم درهمانجا دادندو به کلامی، حکومت آنها را به اشکال گوناگون سلاخی کرد و هستند بسیار انسان های مبارزی که بیشتر از شما در ایران زندانی و شکنجه شدند ولی اکنون دراینجا هستند و علیه رژیم در حد توانایی شان مباره میکنند ولی هیچوقت،آن دوره را به رُخ کسی نمی کشانند و از آن،سوء استفاده تبلیغاتی نمی کنند.

در ضمن آقای گنجی، بعید است با این سن کـم! دچـار فراموشکاری شده باشید! ولی گویا یادتـان رفته است اینجا اویـن نیست که سخنان شما معنای دیگری داشته باشد فعـلأ که این ور جـوی آب هستیـد و بـا جایزه هایی که، از کشورهایی که شاید، روزی سرزمین مان را بمبـارن و نابود کنند اوقات را می گذرانید و شرایط تان هم حدالقل ازخیلی انسان های مبارز بهتر است، پس لطـف کنیــد و در چارچوب همین اینجا غیر از اوین سخن برانید که ماهم معنای آنرا به فهمیم !

شما برای تفاوت اساسی بین ایران اسرائیل به ۷ نکته اشاره کرده ایدبنده هم به این ۷ نکته شما ناچـارأ تذکرات و پاسخ های بسیار ساده می دهم .

اما هفت نکته شما و پاسخ من!

یکم – می نویسید” اسرائیل سرزمین های دیگران را اشغال کرده است اما ایران سرزمین هیـچ کشوری را اشغال نکرده است از اینرو سازمان ملل قطعنامه علیه اسرائیل می دهد”

می گویم، در عصـر کنـونـی، اشغـال کردن فقـط آن شیـوه کلاسیک قدیمی نیست که دولتی حمله کنـد و مکانی را اشغال کند! برای مثال قذافی بیش از چهل سال لیبی را درتمام زمینه ها به تصرف خود در آورده بود! همینطورکه رژیم جنایتکارجمهوری اسلامی (ملایان باعبا و بی عبا) در ایـران با زور سر نیـزه حکـومـت می کند و در حقیقت، سرزمین ایران را باچماق حزب اله درتمام زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی و غیره اشغال کرده اند.

دوم- می نویسید”اسرائیل توسط شورای حقوق بشرسازمان ملل به جنایات جنگی محکـوم شـده است”

می گویم، کار بسیار انسانی است ولی درمقابـل، حکومت جمهوری اسلامی در ایـران، بـه خاطـر کُشتـار مـردم ایـران که بعنوان جنایت علیـه بشریت بایدازآن نـام بُـرد ( کشتـار هولنـاک دهـه۶۰) توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل محکوم نشده است! حال پرسیدنی است که، چـرا اسرائیل به درستـی محکـوم می شود ولی، این جنـایتکـاران تـاریـخ بشـریـت، نـمی شونـد!؟

سوم-می نویسید:” اسرائیل به کشورهای مختلفی حمله ی نظامی کرده است، از لبنان و عراق و سوریه بگیرید تا جاهای دیگر، اما ایران به هیچ کدام ….

می گویم،دولت اسرائیل و دوئل عـرب، بیش از نیم قـرن است که درحال جنگنـد ولی مگـر، کشورهایی که  از آن نام بـُردیـد حکومت جمهوری اسلامی را تهـدیـد نظامی کرده اند!؟ برعکـس آن حکومت ها به شکلی نوکر رژیم درایران هستند و اساسأ چرا باید ایران به کشوری حمله نظامی کند.

چهارم- می نویسید:” اسرائیل عضو ان پی تی نیست، تحت نظارت بین المللی نیست. ایران عضو آژانس است، عضو ان پی تی است و تحت نظارت شدید بین المللی است.

می گویم،این قوانین بین المللی است که بین خودشان ثبت شده است که ایران هم آنراامضاء کرده است  ازاین رو چرا بـایـد کشوری که عضو نیست (اسرائیل) تحت نظارت بین المللی قرار بگیرد!؟

ولی چون ایران عضو است بایـد تحت نظارت قرار گیـرد، به همین سادگی .

پنجم-  می نویسید:” اسرائیل دارای دویست… بمب اتم است، ایران غنی سازی اورانیوم …کرده است…

می گویم، چندکشور که تعداشان به انگشتان دست نمی رسد بمب های فاجعه آمیز و ویـران کننده دارند  و متاسفانه، برای نابودی آنها، ما هم کاری نمی توانیم بکنیم!

با علم به این مسئله، چرا بایدحکومت جمهوری اسلامی و یا هر کشور دیگری به سلاح اتمی مجهز و به عضویت “باشگاه نابودی بشریت” مُلحق شـود!؟

قرار نیست کسی دیگر بمب اتم داشته باشد و این جمله، بغایت منحرف کننده است که:

“چون آن هفت و هشت کشور، اتـم ِ خانمان سوز دارند پس چرا رژیم جمهوری اسلامی نداشته باشد”!؟

یک لحظه فکر کنید در مکانی چندین مغـازه چاقـو و تفنگ و غیـره وجود داشته باشد! ناگهـان آنهـا متـوجـه می شوندمخفیانه قراراست مغازه دیگری با همان اجناس، درست شود (حکومت جمهوری اسلامی) بعـد که رسوا می شود ازاو می پرسند، تو برای چی آنهم مخفیانه، می خواهی مثل ما بساط چاقو کشی راه بیاندازی!؟

جواب حکومت، به خاطر اینکه اسرائیل را از روی نقشه کـره زمین محـو و نابوداش کنم.

اقای گنجی، شما انتظار دارید بقیه چاقوکش ها و … به گوینـد، بفـرمـا!

بگذریم از اینکه اگر یک حکومت مردمی در ایران روی کار بود کار به اینجاها نمی کشید.

ششم – می نویسید:” اسرائیل دائمأ ایران را حداقل “تهـدیـد” به حمله ی نظـامی …. می کند، امـا ایـران  فقط و فقط گفته است اگر اسرائیل به ایران حمله … کند … پاسخ دندان شکنی …می دهیم .

می گویم، آقای گنجی من نمی توانم قبول کنم شما با این سن کم این بار، به فراموشکاری عمدی دچـار شده اید!

آخه مرد مومن! اول این خود جمهوری اسلامی درایران بود که ماهیت تجـاوزگـرانـه اش را افشا کـرد، گـویـا یادتان رفته است خمینی درباره اسرائیل چی گفت است؟ و سپس فرزنـد نـاقـص العقـل اش احمدی نـژاد دو باره آنرا تکرار کـرد.

آیا این سران حکومت جمهوری اسلامی نیستند مانند احمدی نژاد که همان حـرف ها امـام راحـل شان را نشخوار می کنند و هِـی چپ و راست می گویند، پایان اسرائیل نزدیک است!

آیا این صحبت ها تهـدیـد نیست!؟

نمی دانم شاید بیجاره ها منظور بـدی ندارند چرا که قـرار است، دستان غیبی، اسرائیل را غیب کنـد.

هفتم- می نویسید:”به خاطراین که دولت نتانیاهو کمک های نهادهای حقوق بشری را به نهادهای مدنی اسرائیلی محدود کرده است…دولت های اروپایی و آمریکا به اسرائیل اخطار کرده اند به این دلیل اسرائیل کشور دموکراتیک نیست و …

می گویم، اکثر نیروها، موضع شدید علیه دولت اسرائیل اشغالگر دارند(که توضیح آن در چند سطر بالا داده شده است) بعدشما برای این ادعا که اسرائیل یک کشور دموکراتک نیست از آمریکا و … فاکت می آوریـد که خود آنها زیر علامت سئوال اند!

آقای گنجی باور کنید این نوشته شما بقدری سطحـی و فاقـد استـدلال و به کلامی دور از واقـعیـت موجود است که پاسخ به آن مشکل می شود و واقعـأ بنده نمی دانم اسم آنرا چی بگذارم!؟

شما گویا وقتی این مقاله را می نوشتید در کابوس، با افراد خیالی جدل داشته اید.

آقای محترم! تقریبأ تمام شخصیت های مطرح و سازمان ها و احزاب ریـز و درشت از شورای ملی مقاومت   و مجاهدین گرفته تامشروطه خواهان، سلطنت طلبان و تمام نیروهای چپ که از مخالفان حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی هستند و بقول معروف سیاه رو سفید، به واضـح و روشنی نظرات خود را نوشته اند و یا بیـان کرده اند و هیچکدام هم حمله نظامی را تـأئیـد نکرده اند، برای نمونه تمام نیروهای چپ معتقدند:

با حمله نظامی لاشخورها مانند دوئـل فرانسه انگلیس، ایتالیا، اسرائیل و آمریکا وغیره در هر شکل اش به ایـران، شدیدأ مخالف اند و آنرا محکوم می کنند.

حال اگر فردی، غیر ازاین گفته است خوب،چرا به او پاسخ نمی دهید و جوری می نویسیـدکه گویا ایرانیان با دولت اسرائیل همراه اند و از این رو می گویند:” بفـرمـائیـد ایران را بمباران کنیـد!”

در ضمن، این وحـی از کجا به شما رسیده است که فکـر می کنید تنهــا کسی هستید که علیـه حکـومـت جمهوری اسلامی ( البته آنهم بـا نصف اش) و دولت اسرائیل مبارزه می کنید!

همانطور که ذکر شد اکثر سازمان ها و احزاب موجود با بینش های گوناگون در همبستگی حقـانیـت مردم زجـرکشیده  فلسطین تظاهرات و اکسیون و اعتصاب غذا کرده اند که شما یک قطره از آنرا انجام نداده ایـد، حتی فکرکنم این مبارزات اگر بیشتر از مبارزات علیه جکومت جمهوری اسلامی نباشدکمتر هم نبوده است.

آیا واقعأ شما، بینش فکـری سازمان ها و احزاب ایرانی را در مورد اسرائیل نمی دانسته اید؟!

امابه این جمله خودتان خوب دقت کنید، که می نویسید:”

به گمان من این درست همان چیزی است که جباری چون علی خامنه ای تبلیغ می کند.او و رسانه هایش دائماٌ می گویند و می نویسند که مخالفان رژیم مزدوران اسرائیل و آمریکا و انگلیس هستند”

آقای گنجی، خامنه ای فعلأ چون قـدرت چمـاقـی داردهر اراجیفی که می خواهدمی زنـد ولی چرا شما از ترس اینکه مبادا توسط حکومت جنایتکار اش انگ بـه خـوریـد و مُـزدور خطاب به گیـریـد، می نویسید:”

با اسرائیل هم خود را هماهنگ نخواهیم کرد.

مجددأ باید به عرض به رسانم طبق فرمول شما، باید دست حمایت از مردم فلسطین (نه جنبش حماس و حرب اله و غیره)برداشت چرا اینکه “آقـا” و “عالیجناب سرخپوش” هـم از آنهـا (جنبش حماس و حزب اله و غیره) حمایت می کنند، یـا چون نیـروهـای آزادیخـواه، صد در صد خواهان ِ براندازی رژیـم منفـور جمهوری اسلامی درایـران هستند حتمـأ برای اینکه “خـدا” نکـرده مـورد انـگ و تهمت، قـرار نگیـرنـد ( آنهـم از طرف جنایتکاران حکومت!) باید دو تا فحش خواهر و مادر هم به اسرائیل بدهند، آخه این هم شد استدلال!؟

بعد هم می نویسید:”

مـا (که نمی دانم این ما شما چه کسانی هستد) این رژیـم را نمی خواهیم، امـا با اسرائیل و یـا نتانیاهو  هم خود را هماهنگ و همراه نخواهیم ساخت”

باور کنیدنمی دانم این نوشته شما، چه هدفی را دنبال داشت؟ ولی هرچه هست انسان، با خواندن آن، در مورد شخصییت نویسنده، دچار شـک و تـردیـد می شود و کمی مکث می کند.

در خاتمه بازهم تکرار مکررات که، حمله نظامی از طرف هر کشوری و با هر نیتـی به هر وجب از خـاک آن سرزمین، از جنگل، حیوان، شهر، دریا، کوه و مردم اش، شدیدأ محکـوم است و مانند همیشه، نیـروهـای بیشمار آزادیخـواه، مبـارز، مُتعهد و مسئول در خارج از کشور، با تمام نیرو و در حد توانایی خود، علیـه این اقدام ضـد بشـری لاشخورها، مبارزه می کنند.

ولی آقای گنجی به این نکته مهم هم خوب تـوجـه کُنید که به بهـانـه ضـد جنـگ بـودن، حزب اله، بسیج، پاسدار،لابی های حکومت درلباس های مختلف و… در صـوف مـاانسان های آگاه، کوچک ترین جـایـی ندارنـد.

آقای گنجی فراموش هم نکنید که در این راه، من نـه با شما همراهم نـه با دولت اسرائیل نـه بـا رژیم جمهوری اسلامی در ایـران و نـه با بقیـه لاشخورهـا.

به امیـد اینکه مردم دربندمان به خصوص نسل جوان ِ آگاه و مبارزه آن، خـود، هر چه زودتر مانند بُمب اتـم بر سر این حکومت ضـد انسـانی فرود آیند و تار و پود آنها را از سرزمین مان پاک کنند.

یکشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۰- استکهلم

لینک نوشته اکبر گنجی ، “همراهی با اسرائیل” در سایت گویا .

http://news.gooya.com/politics/archives/2011/11/131255.php#more

ارسال دیدگاه