کمپین “فیلم سازی جرم نیست، هنرمندان ایران را آزاد کنید”

با امضای این طومار از هنرمندان  آزاده حمایت کنیم!
تنها گناه هنرمندان در یند و یا در انتظار  زندان کشورمان شهامت و انسانیت آنهاست. کسانی که می توانستند جنایات را ببینند و چشم هایشان را ببندند تا محبوب سلطان شوند و در ناز و نعمت غوطه ور.
دستگاه حاکمه میداند که نظر ما چیست و از همین روست که صندوق های رای مان را می رباید.

او سکوت و تسلیم ما را دوست دارد پس بجاست که ما هم برای ابراز نظرمان از هر روزنه ای، و از جمله چنین طومارهایی، سود ببریم

با امضای این طومار از هنرمندان ِ آزاده حمایت کنیم
http://www.gopetition.com/petitions/film-making-is-not-a-crime-fee-iranian-artists.html

ارسال دیدگاه