جایگاه تاریخی ملت درمدرنیته

سخنرانی ناصر کاخساز در گوتنبرگ سوئد. شنبه ۱۹ ماه نوامبر، ۱۷ تا ۲۰ عصرnaser-khakhsaz

جایگاه تاریخی ملت درمدرنیته
ناصر کاخساز
زمان: شنبه ۱۹ ماه نوامبر، ۱۷ تا ۲۰ عصر
مکان: فولکت هوس هامارکولن

Folkets  Hus Hammarkullen

وردی: ۴۰ کرون

برگزارکننده:
شبکه پشتیبانی از جنبش مدرنیته در ایران
با همکاری آ.ب.اِف

ناصر کاخساز
دربارهِ خودم

بهترین بیوگرافی را از گفتار آدم، که آستانه و پیشاهنگ کردار اوست، می‌توان گرفت. وظیفه‌ی دیسکورس – چه نوشتنی و چه شفاهی- تنها انتقال معنا نیست، بلکه انتقال حس نیز هست. وجود این حس در فضای دیسکورس است که نویسنده را با خواننده مرتبط،  و ادبیات را شکوفا می‌کند. به گفته‌ی فوکو، بالاخره یک وقتی باید به دخالت اخلاق شخصیِ نویسنده در نوشته پایان داد. حتا خاطره نویسی هم، بجز این که با نتیجه گیری تئوریک همراه باشد- مانند خاطره نویسی‌های نهرو و مالرو- مرا به خود نمی‌کشد. نویسنده یا گوینده، با ارائه‌ی بیوگرافی، پیش از ورودِ مخاطب به روند شناختِ اثر، او را زیر تاثیر خود می‌گیرد.

ارسال دیدگاه