پـویـان انصـاری: “بهـار عربی” پیشکش خودتـان، ایرانیـان …!

سرنگـونی ناگهـانی دیکتاتورها در قلب آفریقا و خاومیانه، در رونـد خود، تفسیـر و تحلیل های مُتعددی را بدنبال داشت که امری بسیار طبیعـی است. مُفسرین و تحلیل گـران، هر یک بنـا بـه درک بینشی خود، از زوایای گوناگون، سیـر حوادث اخیر را مورد نقـد، بحث و تجـزیه و تحلیل قرارمی دهند از جمله ایـرانیـان چپ و راست و همیشه آماده در صحنه سیـاسی. از این جهـت، مقالات و گفته شده ها در این بـاب، در مقایسه با یکـدیگـر، تفاوت اساسی  و بزبانی، رنگـارنـگ بوده است که هیچ ایرادی هم در آن نیست .

“بهـار عربی” پیشکش خودتـان، ایرانیـان …!
پـویـان انصـاری
Pouyan49@yahoo.se

سرنگـونی ناگهـانی دیکتاتورها در قلب آفریقا و خاومیانه، در رونـد خود، تفسیـر و تحلیل های مُتعددی را بدنبال داشت که امری بسیار طبیعـی است. مُفسرین و تحلیل گـران، هر یک بنـا بـه درک بینشی خود، از زوایای گوناگون، سیـر حوادث اخیر را مورد نقـد، بحث و تجـزیه و تحلیل قرارمی دهند از جمله ایـرانیـان چپ و راست و همیشه آماده در صحنه سیـاسی. از این جهـت، مقالات و گفته شده ها در این بـاب، در مقایسه با یکـدیگـر، تفاوت اساسی  و بزبانی، رنگـارنـگ بوده است که هیچ ایرادی هم در آن نیست .

امـا اگـر ایـرادی هم باشد یقینـأ دراین نوشته است! کـه صـد البتـه دلیـل اش خـوانـدن مقـالات مختلـف و یا شنیـدن تفسـرهای علمی و منطقی آن دسته از دوستان و رفقا بوده است که بنـده را دُچـار یک نـوع سردرگُمی، خیـال بافـی و خلاصه اینکه، دایی جون ناپلئونی کـرده است!

ازاین رو، این مقاله، بـازتـاب ِ خواندن آن نوشته ها و گوش دادن به آن تفسیرهاست و گرنه دورغ چرا آ.آ.آ من، بی گناهم!

چندماهی است که بقول معروف “بهـار عربی” تقریبأ سراسرکشورهای اسلامی عرب زبان را در برگرفته است! سردمداران دائـم العُمـر این کشورها، که گویـا خـاک آن، ارث پـدری شان هم بـوده است و شایـد مادری، نمی دانم؟! در گـذرگـاه تاریـخ، ناگهان به سـرعت قمـر مصنـوعـی (با عرض پوزش، گویا بحـث، در باره کشورهـای اسلامی است، تصحیح می کنـم، چون قمـر بنـی هاشـم) توسط دستـان غیبی هوایی، زمینی و شایـد هـم دریایی! یکی یکی یا سکتـه می کننـد یا خودشان را به مـریضی می زننـد یا فـراری می شوند یا به نحوی دردناک، سقط شان می کنند.

به جـرئـت می توان گفت این حـوادث، بیشتر از همه، مـا ایـرانیـان را سـر ِ کیف آورده است!

از این جهت، بـدمـان نمی آید که این بهـار عربـی، هرچند از بهـار گذشته است، یک جورایی ولی هرچه زودتـر، پاییـز یا زمستان، جهنـم ضـرر، ما که ۳۳ سال است صبـر کردیم! قبول داریم بـه تابستان ِ ایـرانی، تبـدیـل شود و آنـرا به شکلی، روانـه ایـران اش کنند، ببخشید، منظور، روانه ایـران شود، اصلأ بی خیـال این چیزها، خودمان بالاخره یکـروزی بوجود اش می آوریم!

خوب، این یک آرزوست چرا که، انسان با امید و رویـا زندگی می کند و هیچ اشکالی هم نـدارد!

این زلـزلـه اسلامی، که از قرار معلوم، کم و زیاد ریشتـر آن، به شرایط سوق الجیشی کشورهای درگیر، بستگـی زیادی داشت گـویـا، توسط ِ از ما بهتران، تعیین می شـد!

آنکـه نفـت داشت ماننـد لیبی، گـرفتـار آن بـلای آسمانی و زمینی شد! مصـر چـون نفتی هم نـداشت و کُمک مالی دلاری ازاجنبی می گرفت و درضمن، حُسنی مبارک یار وفاداری هم بـود سرنوشت اش مانند قذافی نشد و تا اطلاع ثـانـوی، سکته اش داده انـد!
خلاصه اینکه دردسرتان ندهم، مردم این کشورها هرکدام به دلائلی! رئسای جمهوری ۹۹ درصدی شان را دارند کلـه پـا می کننـد.

در آغـاز تحـولات! آگاهانه واقعیتـی، گُم و گور شـد و کسی هم به آن اشاره ایی نمی کردچرا که برخورد به آن، کُلی مسائل و تحلیل ها و تفسیر ها را بهم می زد !؟

حقیقت این است درتمام کشورهای عربی که دچار بهـار شده اند و بقیه شان هم در صـف ایستاده اند، نیـرویـی وجود دارد بنام اخوان المسلمین (برادران مسلمان) که گـویـا زیـادی اسلامی هستنـد، بطوریکـه حتی درهیچ یک از کشورهای عـربی هم، حـق ابـراز وجود نداشتند، حـزب شان ممنـوع، و چهره های شناخته شده آن، در زندان و یا در کشورهای اروپایی پناهنده بوده انـد!!!

اخوان المسلمین کـه نمونـه زنـده اش در ایـران مانند مصباح یزدی، جنتی، خامنه ایی و غیره است و در بـدتـریـن حالتش هم مثل خاتمی، موسوی، کروبی هستند معتقدندکه “شریعت اسلام” به درستی در کشورهای عرب زبان اسلامی اجـرا نمی شود و از این زاویه، حُسنی مبارک، قذافی، بن علی، صالـح و غیـره را یـک طورایی کافـر می داننـد.
این اخوان الشیاطین، به علت عملیات تروریستی و تفکـر طالبانی خود، باعث شدکه بیچـاره ها! درکشور خودشان هم آزادی بیـان نداشته باشنـد! چرا که برای نمونـه، در یک حمله به قـول خودشان انقـلابـی، انور سادات رئیس جمهور وقت مصر را به خاطر نزدیکی با اسرائیلی ها، تـرور کـرده بـودنـد.

وقتی بَلبَشو، در این کشورها در گرفت و به کلامی، حسن را بـُردنـد و حسین را آوردند! (بدون یک لحظه شک و تـردیـد، اخوان الشیاطین قـدرت را در این “بهار عربی”، بدست می گیرنـد!) زمـزمه ها شـروع شد کـه ای بابا، این یکی که می خواهد قـانـون چنـدهمسری و شریعت اسلام را را پیـاده کند، اون یکی …، یعنی مـردم انقـلاب کردندکه اینطوری بشود، اینکه نشد کـار !؟

پس این حزب طبقه کارگـر تو این مدت سی و چهل سال کجا بوده است!؟
پس حق و حقوق زنان چی شد!؟
ای لعنت بر آن کسانیکه باز، انقلاب مـردم را دُزدیــدنـد!

درکشوری که سردمدارانش یک مُشت بیمار روانی هستندکه فقط فکر و ذکرشان جمع کردن طلا و غیره است و به زور شمشیر، سالهای طولانی بر اریکه قدرت نشسته بودندچه انتظاری باید از آن مردم بیچاره و بدبخت داشت!؟

دیکتاتورهایی که سالهای طولانی مانع رُشد و گسترش و ترویج فرهنگ انسانی در کشورش بوده است چه تـوقـعـی بعداز رفتن اش، از جامعه ای که درست کرده است بـایـد داشت!؟
مگـر دیکتاتورها با رفتن شان بهرشکلی، عقب افتادگی و فقـر فرهنگـی جامعـه را باخود می بـرنـد!؟

این واقعیتی است انکـار ناپـذیـر که، وقتی زندانی سیاسی این حکومت ها، اخوان المسلمین ارتجـاعـی باشد، باید بقیه حساب ها را کـرد!

اینکه عامـل همه بدبختی ها را امپریالیستها بدانیم مانند این ضرب المثل قدیمی است که می گفتند:
اگر دوتا خروس باهم جنگ می کردند می گفتند: کـار ِ انگلیـس ِ !

اگر دیکتاتورها درطول حکـومـت طولانی خود، به جای جمع کـردن ثـروت و یا عیاشی کردن و غیـره، کمی هم به فکر مـردم ستمـدیـده خـود بودنـد و حدالقـل، حـق و حقـوق انسان، که حـق طبعیـی آدم هاست رعـایـت می شد و یا با ایجـاد مراکـز و امکانـات بـرای پیشـرفت مـردم خـود، کمکـی به آنهـا می کـردنـد، آیـا جنگنده های نـاتو و امپریالیستها مانـع آن می شدند!؟

باور کنید این جنگنده های نـاتـو و امپریالیستها نبودند که قذافی ها را به آن طرز فجیع سلاخی کردنـد، درحقیقت، سیـر طبیعـی عملکرد ِ سالهای طولانی حکومت چنین دیکتاتورهایی، بـازتـاب اش، آن بـود که از مردم اش دیـدیـم!

جا دارد در اینجا به نکته مهمی اشاره کنم و آن اینکه، با وجود تعداد زیادی از عرب ها که درخارج هستند، ما شاهد معدود تظاهرات و یا اکسیون های ضد دیکتاتوری در سراسر جهان بودیم و این در مقایسه با ما ایرانیان، سئوال برانگیز است!؟

یک لحظه فکر کنید، تظاهرات هر روزه سوریه، در ایران انجام می شد!

چرا که خیزش دوسال پیش ایران نشان داد تفاوت اساسی، بین نیروهای ایرانی و دوستان عرب درخارج از کشور، وجود دارد. اما برای اینکه خیال همه را راحت کنم باید به این جمله اکتفا کنم، هرچند فکر کنم در این بُـرهـه زمانـی بقول معروف فقط حاج حافظ شیرازی نمی داند که:

” سرمایه داران دوستان همیشگی ندارند بلکه این منافع آنهاست که همیشگی است”

بازهم تکرارمکررات که، دیکتاتورها هر چند غلام حلقه بگوش هم باشند برای سرمایه داران که جهـان را می چـاپنـد یک سنت هم ارزش نـدارنـد ماننـد حسنی مبارک بیچـاره! که بیش از ۴۰ سـال دست بوس آمریکا بـود، و دیدیم چطور آمریکا او را خـوار حقیـر کرد ولی درعوض، منافع استراتژیکی آنها حفظ شـد.

گویـا همین دیروز بودکه برلوسکونی ایتالیایی، قذافی ابله را به رُم دعوت کرد و در استقبال با او چنـان در مقابل آن دیوانه خم شدکه نزدیک بودسرش به زمین بخورد ولی ناگهان ورق برگشت(حال چطوری بماند) و همین آقای نخست وزیر ایتالیا هواپیماهای جنگی را به لیبی فرستاد چرا که ایشان خوب می دانست نفر بعدی در حکومت لیبی، قرار داد نفتی را با ایتالیا، لغـو نخواهد کرد.

اما خودمونیم، مگر قذافی، به ایتالیایی ها گفته بود دیگر لوله های نفت را  برروی آنها و سایر کشورهای اروپایی می بندد!؟ چـرا که قصد دارد از این به بعـد، قـرار داد نفت اش را با کـره مریخی ها و یـا احیانـأ با دولت مردان کره ماه، به بنـدد!؟ گویا همین مسئله، موجب خشم جنگنده های نـاتـو شـد!

باباجان، ترا بهرکه دوست دارید برای فرار از حقیقت و توجیه، تمام گناه ها رابه گردن این آن نیاندازید، حالا یعنی عصبی شدم!
پس ما مردم، چه نقشی در خوشبختی و بدبختی خودمان داریم!؟
شما مردم دلیر، چرا در این مدت طولانی خوب تمرین نکردید که در فردای مسابقه بتوانستید بدون کمک، حـریـف را ضـربـه فنـی کنید!

آخـه این چـه فرمولی است که مـردم از جـان گـذشتـه، رژیم های دست نشانده را سرنگـون کنند و بعـد خودشان یک رژیم دست نشانده دیگری را جایگزین آن کننـد! بعد هم عده ایی پیدا شوند و بگویند انقلاب مـا را دُزدیـدنـد! مجبورید انقلاب کنیـد!

الان دیگه یعنی، اوج عصبانیتم است!

مردم که با تیرکمان نمی توانند به جنگ توپ و تانک برونـد!؟
آخه فقط با دست توانای خالی، کاری که نمی شود کرد!؟
واقعـأ این مـردم به ستـوه آمده ماننـد مُعتـرضـان سوریـه کـه سرنگـونـی طلب هستنـد ولی زورشـان بـه تـوپ و تـانـکِ بشارت اسـد نمی رسد و هـرروز هم دارندکشته می دهند، پس چرا خواهان وضـع منطقه پـرواز ممنوع بر فـراز آسمان سوریه از سوی جنگنده های ناتو (مانند لیبی) می شونـد؟!

پس بنده اینجا چکاره ام!؟ چرا از بنده نوعی کمک درخواست نمی کنیـد!؟
منی که هم سایت حقوق بشری دارم و مهمتر از همه، فعال سیاسی هم هستم، سازمان تکـی خودم را دارم، رهـا می کنیـد! و از امپریالیستها کمک می خواهیـد!؟
بعدش هم، جاده را صاف می کنیدکه اخوان الشیاطین قدرت را بدست به گیرند! (راستی یک چیزی یادم آمد صبر کنید، ناکس ها، نکنـد خودتان اخوان المسلمین هستید!)

مـردم مبـارز! واقعـأ دَمتـان گـرم که بالاخره بعداز یک عُمـر، دیکتاتورها راپائین کشیدید ولی مواظب باشید دوباره، دیکتاتور جدیدی سرکار نیاید که باز سالهای طولانی شاهد حکومت آنها باشیم!

فعلأهم قرارنیست امپریالیستها که ماشااله یکی و دوتا هم نیستند سرنگون شان کنیم مـا خودمان تو این یک قلم جنس یعنـی حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی که یک حلقه کوچـک زنجیـری از آن زنجیـر بزرگ سرمایـه داری مانند آمریکا، اروپا، چین و روسیه است گیـر کرده ایم، درحقیقت نـاتـوانیم! حـال فکـرش را بکنید به جنـگ جنگنـده های ناتو و غیـره برویم! و اساسأ این کار نشدنی و غیر منطقی است چرا که ما نمی توانیم در دو جبهه همزمان به جنگیـم! آنها را در حال حاضر بی خیال، چرا که به موقع، خدمت شان می رسیم نگران نباشیـد!

در خاتمه برای اینکه بنـده را درک کنید، چندخطی که در اول مقاله نوشتم دوباره تکرار می کنم:

امـا اگـر ایـرادی هم باشد یقینـأ دراین نوشته است! کـه صـد البتـه دلیـل اش خـوانـدن مقـالات مختلـف و یا شنیـدن تفسـرهای علمی و منطقی آن دسته از دوستان و رفقا بوده است که بنـده را دُچـار یک نـوع سردرگُمی، خیـال بافـی و خلاصه اینکه، دایی جون ناپلئونی کـرده است!

ازاین رو، این مقاله، بـازتـاب ِ خواندن آن نوشته ها و گوش دادن به آن تفسیرهاست و گرنه دورغ چرا آ.آ.آ من، بی گناهم!

باور کنید من که گیج شدم، بهتر است بگویم، کیش شدم اصلأ دروغ چرا آ.آ.آ. مـات شدم!

یکشنبه ۸ آبان ۱۳۹۰- استکهلم

ارسال دیدگاه