“این سرمایه است که باید بهاى بحران را بپردازد” نویسنده: Patrik Paulov

اخراجهاى دسته جمعى و کاهش دستمزدها. لغو قراردادهاى دسته جمعى کار. مدارس بدون کتاب٬ خانه هاى بودن گرما. حملات حکمرانان زندگى را به کام میلیونها یونانى تلخ نموده است. اما در ١٩ اکتبر جبهه (PAME) بر آن است که توده ها را جهت به اجرا گذاردن یک اعتصاب جدید بزرگ بسیج نماید.

“این سرمایه است که باید بهاى بحران را بپردازد”
برگرفته شده از نشریه کارگر٬ ارگان رسمى حزب کمونیست سوئد (م.ل)
نویسنده: Patrik Paulov
patrik.paulov@proletaren.se
مترجم: پیام پرتوى

جبهه PAME جهت به اجرا گذاردن یک اعتصاب جدید بزرگ توده ها را بسیج مینماید

اخراجهاى دسته جمعى و کاهش دستمزدها. لغو قراردادهاى دسته جمعى کار. مدارس بدون کتاب٬ خانه هاى بودن گرما. حملات حکمرانان زندگى را به کام میلیونها یونانى تلخ نموده است. اما در ١٩ اکتبر جبهه (PAME) بر آن است که توده ها را جهت به اجرا گذاردن یک اعتصاب جدید بزرگ بسیج نماید.

دولت سوسیال دمکرات یونان٬ اتحادیه اروپا و صندوق بین المللى پول زندگى بخش بزرگى از مردم یونان را در آستانه نابودى قرار داده اند.

٣۰۰۰۰ نفر از کارمندان دولت باید فورا اخراج بشوند و ٢۰۰۰۰۰ نفر دیگر باید تا سال ٢۰١٣ اخراج بشوند. همزمان تقلیل شدید دستمزدها و بازنشستگیها براى مستخدمین دولت و دیگر کاهشهاى جدید اجتماعى به اجرا گذاشته خواهد شد.

چند روز بعد از اعتصاب کارمندان دولت در ۵ اکتبر٬ George Pontikos از طریق تلفن در مورد این مسائل با ما گفتگو مینماید. او مسئول روابط بین المللى در داخل جبهه اى موسوم به PAME٬ جبهه اى متشکل از اتحادیه ها برهبرى کمونیستهاست.  جبهه اى که نقشى رهبرى کننده را در جریان اعتراضات دارد.

- PAME اعتراضات اعتصابى را در ٣۰ شهر از شهرهاى یونان ترتیب داده. او در حالیکه مثالى در رابطه با پاکت ریاضت اخیر ارائه میدهد به ما میگوید که “در آتن بیش از ١۰۰۰۰ نفر در تظاهرات ما شرکت کردن”.

- من به تازگى با یکى از فعالین زن در PAME که استخدام دولته صحبت کردم. دستمزد اخیر او ١٣۰۰ یورو [١١۴٨۰ کرون] قبل از مالیات بود. پس از کاهش دستمزدها که تازگیها در مورد آن تصمیم گرفته شده٬ دستمزد ماه نوامبر او فقط ٩۰۰ یورو [١٧۵۰کرون] میشه.

اثرات سیاست اتخاذ شده جهت حل بحران در همه جا ملموس است. George Pontikos میگوید٬ که اکثر مدارس یک ماه بعد از باز شدنشان٬ هنوز کتابى ندارند. در خانه هزاران خانواده از گرما خبرى نیست٬ به دلیل اینکه توان پرداخت قیمت بالاى نفت رو ندارند. بیمارانى که نمیتوانند مخارج تهیه داروهاى خودشان را تامین نمایند٬ در معرض خطر بدون دارو ماندن قرار گرفته اند.

هفته پیش از جانب مجمع سه جانبه٬ کمیسیون اتحادیه اروپا٬ بانک مرکزى اروپا و صندوق بین لمللى پول٬ تقاضاى به اجرا گذاردن اقدامات جدید و شدیدترى ارائه شد. پیام آنها این بود٬ قرارداد جمعى کار را لغو کنید و دستمزدها را در بخشهاى هاى خصوصى کاهش دهید. PAME مدت زمان درازیست که در مورد تهدیدات بر علیه قرارداد جمعى کار و مذاکرات دسته جمعى کارمندان با کارفرمایان اخطار داده بود. در بسیارى از کارخانجات در حال حاضر کشمکشهایى بر علیه شرکتهایى که از نوشتن قرارداد سر باز زده و یا میخواهند از زیر بار انجام توافقنامه هاى جارى شانه خالى کنند در جریان است.

براى مثال٬ شرکت خصوصى شده مخابرات OTE. در آنجا اتحادیه مخابرات و سازمان سراسرى کارکنان خصوصى٬ با متحد سوسیال دمکراتها GSEE کاهش دستمزدها را بالع بر ١١ درصد قبول نموده اند.

- نقطه نظر GSEE اینه٬ بخاطرامنیت شغلى٬ دستمزدها را کاهش بدین. اما اجراى این سیاست امنتیى براى کارگران بوجود نمیاره. با اینحال شاید که یکماه بعد رئوسا کارگران را اخراج کنن. اخراجها و کاهش دستمزدها در بخشهاى دولتى راهو براى شرکتهاى خصوصى در اجراى همان سیاست باز میکنه.

PAME بصورتى قاطعانه به کاهش دستمزدها و اخراجها پاسخى منفى میدهد. آن درخواست طبقاتى که جبهه اتحادیه ها پس از آغاز اعتصابات بر علیه کاپیتالیسم در دسامبر ٢۰۰٩ مطرح نموده اند اینست که کارگران و اکثریت توده ها نباید براى بحرانى بپردازند که در ایجاد آن سهمى نداشته اند. پولها باید از شرکتهاى بزرگ و ثروتمندان گرفت. سود و داراییهاى آنها طى همین زمان که کسر بودجه و بدهیهاى دولت افزایش یافته سر به فلک زده است.

مبارزه PAME تنها به متوقف نمودن سیاست ضد مردمى بحران محدود نمیشود. هدف اعتصابات و دیگر اقدامات اینست که کارگران ٬ بیکاران٬ مالکان شرکتهاى خصوصى کوچک٬ دهقانان خرده پا و دانشجویان را در جنبشى مشترک که هدف آن خارج نمودن قدرت از دست سرمایه هاى مونوپولى سازمان دهد.

بسیج توده اى بعدى به تاریخ ١٩ اکتبر رخ خواهد داد. آنزمان هر دو٬ مستخدمتن دولتى و خصوصى دست به یک اعتصاب عمومى جدید خواهند زد.

- George Pontikos سخنان خود را اینچنین به پایان میرساند:

ما در محل کار مردم جلسه تشکیل میدیم و فکر میکنیم که مردم دوست دارن در آن شرکت کنن. PAME براى ایجاد یک تجمع بزرگ کار میکنه. اما رئوسا و دولت کارگرها رو تهدید میکنن و میخوان که مانع از شرکت اونا در اعتصاب بشن.

شرکتها از دادن مالیات معافند:

  • طى دهه هاى اخیر هر دو٬ سوسیال دمکراتها و محافظه کاران با کاهش مالیات شرکتهاى بزرگ٬ به آنها کمکهاى شایانى نموده اند
  • “در حال حاضر سرمایه با پرداخت کمتر از ٢٬٨ میلیارد یورو از مجموع مالیاتى که  سالانه بیش از ۵۰ میلیارد یورو میشود٬ به اقتصاد جامعه یارى میرساند. حزب کمونیست یونان (KKE) در بیانه اى اعلام میکند که٬ صاحبان کشتى٬ بانکها و مالکان صنایع باید بشدت و بسرعت مشمول مالیاتهاى سنگین بشوند.
  • این حزب طرحهاى دولت را بخاطر دادن امتیازات بیشتر به شرکتها و همزمان افزایش مالیات براى همشهریان کم درآمد مورد انتقاد قرار میدهد.

نیروهاى نظامى خریدهاى بزرگ میکنند

  • یونان بعنوان یکى از اعضاى ناتو بیش از دیگر اعضاى اتحادیه اروپا بر روى نیروهاى نظامى خود سرمایه گذارى مینماید. در سال گذشته مخارج نظامى یونان ٣٬٢ درصد از BNP را تشکیل میداد.
  • همین میزان در سوئد ١٬٢ درصد و در آلمان ١٬۴ درصد بود.
  • میلیاردها یورو صرف سرمایه گذارى یونانى در عملیات ناتو در افغانستان٬ بوسنى و خرید اسلحه میشود. اما کشورهاى عضو اتحادیه اروپا که به یونان وام میدهند علاقه اى ندارند که یونانیها این واردات گزاف را متوقف نمایند.
  • در سال گذشته یونان شش کشتى جنگى از فرانسه به قیمت ٢٬۵ میلیارد یورو و شش زیردریایى از آلمان به قیمت پنج میلیارد یورو خریدارى نمود. به تازگى گزارش داده شد که آمریکا به یونان جهت خرید ۴۰۰ فقره تانک چراغ سبز نشان داده است.

ارسال دیدگاه