آیا یک کشور میتواند ورشکست بشود؟ نویسنده: Bertil Kilner

آیا یونان میتواند واقعا ورشکست بشود؟  این سوال به این دلیل مطرح میشود که کشور یونان نمیتواند نه بدهیهاى خود و نه بهره هاى آنرا پرداخت نماید.

آیا یک کشور میتواند ورشکست بشود؟
بر گرفته شده از نشریه کارگر٬ ارگان رسمى حزب کمونیست سوئد (م.ل)
نویسنده: Bertil Kilner
مترجم: پیام پرتوى

آیا یونان میتواند واقعا ورشکست بشود؟  این سوال به این دلیل مطرح میشود که کشور یونان نمیتواند نه بدهیهاى خود و نه بهره هاى آنرا پرداخت نماید.
یک کشور نمیتواند مانند یک شرکت ورشکست بشود. زمانیکه یک شرکت نمیتواند بدهیهاى خود را بپردازد٬ باید مالکان آنرا رها کنند. داراییهاى احتمالى میان طلبکاران تقسیم و فعالیتهاى شرکت متوقف میشود. فعالیتهاى یک کشور نمیتواند متوقف بشود. و تصور میشود که یک کشور همواره قادر است که بدهیهاى خود را بپردازد.

با این وجود کشورى که قادر به پرداخت  بدهیهاى خود نیست٬ میتواند آنرا به حال تعلیق در آورد. اما همزمان این بدین معناست که پرداخت وام به آن کشور متوقف میشود. براى مثال این جریان در یونان در حال تکوین است. درآمد یونان یقینا متیواند از طریق٬ بخصوص ناگزیر نمودن ثروتمندان و شرکتهاى بزرگ به پرداخت مالیات بیشتر٬ افزایش یابد. آنزمان دولت قادر خواهد بود که هزینه هاى خود را در داخل کشور – دستمزدها٬ بازنشستگیها٬ خدمات درمانى٬ خدمات آموزشى غیرو غیرو – بپردازد.
اما در حال حاضر واردات یونان بیش از صادرات آن است٬ به عبارت دیگر یونان کالاهاى مورد نیاز خود را از کشورهاى دیگر بصورت نسیه خریدارى میکند. کسى به یونان اعتبار نمیداد٬ اگر میدانست که کشور پرداخت بدهیهاى خود را به حال تعلیق در خواهد آورد. اغلب کشورها این مسئله را از طریق کاستن ارزش واحد پول خود حل میکنند٬ امرى که صادرات را ارزانتر و واردات را گرانتر مینماید. این کار را یونان که واحد پولى مشترک با ١٧ کشور دیگر دارد٬ نمیتواند با یورو انجام بدهد.

در ضمن طلبکاران – بانکها –  نمیخواهند که پرداخت بدهیها بحال تعلیق درآید٬ و در این راه از صندوق بین المللى پول (IMF) و اتحادیه اروپا٬ از طریق به اصطلاح صندوق نجات اروپا٬ که به یونان جهت آسیب ناپذیر نمودن بانکها وام میدهد٬ کمک میگیرند.
اما این وامها تحت شرایط دشوارى پرداخت میشود: اخراجها٬ کاهش بازنشستگیها و دستمزدها٬ فروش شرکتهاى معتلق به دولت و دیگر املاک. اگر یونان موفق به پرداخت بدهیهاى خود بهIMF  و اتحادیه اروپا نشود٬ این مالیات دهندگان این کشورها هستند که باید قبول زحمت نموده و بدهیها را پرداخت نمایند.

راه حل دیگر اینست که بانکها را ناگزیر به واگذار نمودن بخشى از بدهیهاى خود نمایند. در این میان اعتراضات مردمى بر علیه خرابیها بهاى سیاسى سنگینى را در بر خواهد داشت.

ارسال دیدگاه