“حقیقتى که آشکار نشد” نویسنده: Mario Sousa

تحقیقات جدید اسطوره میلیونها زندانى و کشتار در اتحاد جماهیر شوروى در دوران استالین را نشان میدهد. طى دهه هاى ١٩٣۰ و ۴۰ میلیونها انسان بیگناه در اتحاد جماهیر شوروى به قتل رسیدند. تا چه میزانى این اتهامات باورنکردنى صحت دارند؟؟

اتهامات تاریخى در مورد میلیونها انسان بیگناه به بند کشیده شده و کشتار آنها در دوران حکومت استالین در اتحاد جماهیر شوروى. از هیتلر تا هرست٬ Conquest و  Solzjenitsyn

طى دهه هاى ١٩٣۰ و ۴۰ میلیونها انسان بیگناه در اتحاد جماهیر شوروى به قتل رسیدند. تا چه میزانى این اتهامات باورنکردنى صحت دارند؟؟
در لجن پراکنى و تهمتهاى سرمایه دارى و امپریالیسم در مورد سوسیالیسم٬ بطور عام٬ و بلشویکها در اتحاد جماهیر شوروى٬ بطور خاص٬ این ادعا٬ “ترور غیر قابل توصیف در دوران استالین” یک عنصر دائمیست. دوران جنگ سرد اینچنین “اقتضا مینمود” که سوسیالیسم و کمونیسم بعنوان وحشیترین و غیرانسانیترین سیستم نشان داده شود٬ از جمله براى اینکه از جذب شدن کارگران جهان غرب بسوى یک سیستم اقتصادى و سیاسى ممانعت بعمل آورند٬ سیستمى که در آن استثمار سرمایه داران٬ مالکیت خصوصى بر ابزار تولید و شکار سود لغو شده بود.

جهت مشاهده و مطالعه این مقاله، لطفا بر روی لینک زیر کلیک کنید:
http://www.lajvar.se/pdf/haghighati-ke-ashkar-nashod.pdf

ارسال دیدگاه