رضا مقدم: نبض جنبش کارگری ایران در ماهشهر می زند

پس از سالها جنبش کارگری ایران شاهد مبارزات هماهنگ، متحدانه و سازمان یافته فرا کارخانه ای کارگران رشته پتروشیمی بود. این مبارزات که بیش از ده هزار کارگر کارخانجات مختلف پتروشیمی در شهرهای مختلف در آن شرکت داشتند خواهان برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری بودند.

هشتم اکتبر ۲۰۱۱
در هفتم اسفند سال گذشته (۱۳۸۹) با اعتصاب۱۴۰۰  نفر از کارگران قراردادی پتروشیمی تبریز و با خواستهای “حذف پیمانکار” و “انعقاد قرارداد مستقیم و دستجمعی” این مبارزات آغاز شد و سپس کارگران پتروشیمی بندر امام، اروند، بوعلی سینا، تندگویان، خوزستان، امیر کبیر و شیمیایی رازی را نیز در بر گرفت. در نهایت کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام در سی فروردین ۱۳۹۰ و پس از ۱۱ روز اعتصاب با کارفرما به توافق رسیدند:

۱- مدیریت پتروشیمی از کارگران ۳ ماه مهلت گرفت تا در طول این مدت کلیه مراحل اجرای مصوبه برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری و طی مراحل اداری آن را در پتروشیمی بندرامام و وزارت نفت را به انجام برساند. اجرای این بند را در طول سه ماه ظریفکار مدیر عامل پتروشیمی و نماینده مردم ماهشهر در مجلس ضمانت کردند.

۲- قرار شد ۲۵ نفر نماینده منتخب کارگران با مدیران عامل مجتمع های مربوطه خود وارد مذاکره شوند تا از ۳۷ آیتم مزایایی که به پرسنل رسمی داده می شود، آن آیتم هائی که در توان مجتمع پتروشیمی بندرامام هست همزمان به پرسنل رسمی به کارگران پیمانکاری نیز پرداخت شود.

۳- مدیر عامل پتروشیمی متعهد شد تا زمان اجرای مصوبه برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری، مسئله پرداخت مستقیم بیمه و مالیات کارگران از سوی پتروشیمی به این شرکت ها ابلاغ شود و پس از پرداخت مستقیم آن توسط پتروشیمی مبالغ آن از صورت وضعیت پیمانکار کسر شود تا هیچگونه تقلبی از این لحاظ توسط شرکتهای پیمانکاری انجام نگیرد.

۴- آقای ظریفکار و نماینده ماهشهر متعهد و تضمین نمودند شرکتهای پیمانکار در قبال ایام اعتصاب کارگران به هیچ وجه حق ندارند: ۱- به هیچیک از کارگران فشاری وارد کنند و حق اخراج هیچ کارگری را ندارند ۲- حقوق تمام روزهای ایام اعتصاب به شکل تمام و کمال و بدون هیچگونه کم و کسری به کارگران پرداخت شود. در صورت مشاهده تخلف از این توافق مدیریت پتروشیمی ملزم به برخورد با شرکت متخلف شده است.”
بعد از سالها که اعتصابات کارگری در کارخانجات کوچک و زیان ‌ده جریان می یافت و کارگران همواره با تهدید تعطیلی کارخانه روبرو بودند، اعتصابات کارگران چندین مجتمع و کارخانه پتروشیمی که از شرکتهای سود ده هستند، نوید بخش ورود کارگران مراکز بزرگ صنعتی به عرصه اعتراضات کارگری  است و از این امکان برخوردارند که عملا رهبری و نقش پیشتاز را در جنبش کارگری به عهده بگیرند.

الف – قراردادهای موقت و سفید امضا و شرکتهای پیمانکاری یکی از موانع عینی و ساختاری علیه جنبش کارگری ایران است. کارگران پتروشیمی با پیشتازی در مبارزه برای از میان برداشتن این موانع در واقع کل طبقه کارگر را نمایندگی می کنند و طبعا می باید از هرگونه حمایت دیگر بخشهای جنبش کارگری برخوردار شوند.

ب – در بند چهار توافق کارگران با کارفرما و نمایندگان دولت، کارگران طرف مقابل را ناچار ساختند تا اعتصاب کارگران را مجاز بداند و تضمین دهد که کارگران اعتصابی را تحت فشار قرار ندهد. همچنین و مهمتر اینکه حقوق کارگران در ایام اعتصاب را نیز بدون هیچ کم و کسری پرداخت کند. فقط  قدرت کارگری و کارگران پیروز می توانند نه تنها مجاز بودن اعتصاب را به دولت و کارفرما تحمیل کنند بلکه حقوق و مزایای خود را در هنگام اعتصاب هم دریافت کنند.

ج – کارفرما ها همواره از تفاوت در پرداخت حقوق و مزایا برای کار یکسان برای دامن زدن به تفرقه و چند دستگی در میان کارگران بهره می برند. کارگران پتروشیمی کارفرما را وادار کرده اند تا حتی قبل از میان بردن شرکتهای پیمانکاری، حقوق و مزایای کارگران رسمی شامل کلیه کارگران پتروشیمی گردد و ۲۵ نفر از نمایندگان کارگران تعیین شدند تا تحقق این خواست را پیگیری کنند.

اکنون و پس از ۵ ماه که کارفرما و دولت به تمامی مفاد قرارداد خود با کارگران در سی ام فروردین عمل نکرده، مبارزات کارگران پتروشیمی مجددا از سر گرفته شده است اما اینبار سازمان یافته تر از قبل.
کارگران پتروشیمی ماهشهر هم کمیته اعتصاب و هم صندوق اعتصاب ایجاد کرده اند که نشانه درجه ای بالا از سازمانیافتگی اعتراضاتشان است. تشکیل این دو کمیته که طبعا در بر گیرنده معتمدترین نمایندگان کارگران هستند نه تنها پاسخی اصولی به نیازهای کوتاه مدت رهبری یک مبارزه معین است بلکه نشان می دهد که هم اکنون کارگران نمایندگان تشکل طبقاتی خود را دارند و چنانچه اوضاع را مناسب بدانند قادرند تشکل مورد نظر خود را بسرعت ایجاد کنند. در اطلاعیه کمیته اعتصاب کارگران آمده است: “ما به این نتیجه رسیده ایم که بدون ایجاد هماهنگی و تشکل یابی راه به جایی نخواهیم برد حتی اگر اعتصاب موفق شود و دستاوردی هم داشته با شد بدون ایجاد تشکل و سازمان یابی آن دستاورد هم پایدار نیست و نمیتوان آن را حفظ کرد. لذا در قدم اولین کمیته اعتصاب را برپا نموده ایم”.

کارگران پتروشیمی ماهشهر همزمان در گیر مبارزه در دو عرصه مهم و حیاتی و تاثیر گذار بر کل جنبش کارگری هستند. مبارزه برای حذف شرکتهای پیمانکار و باز کردن راه انعقاد قراردادهای مستقیم و دستجمعی که عملا پایان دادن به قراردادهای موقت و سفید امضاست و دیگری ایجاد تشکل کارگری. از آنجا که اعتصابات و اعتراضات ۶ ماه قبل (اسفند و فروردین) در برگیرنده چندین مجتمع پتروشیمی (کارگران پتروشیمی تبریز، بندر امام، اروند، بوعلی سینا، تندگویان، خوزستان، امیر کبیر و شیمیایی رازی) بود، کارگران پتروشیمی ماهشهر از این امکان برخور دارند تا با اتکا به زمینه های مبارزات ۶ ماه قبل کارگران پتروشیمی مبتکر و تلاشگر ایجاد تشکل توده ای و طبقاتی فراکارخانه ای و رشته ای کل کارگران پتروشیمی بشوند که طبعا در ابتدا شامل بخش مهمی از کارگران پتروشیمی و پس از مدتی شامل تمام کارگران پتروشیمی خواهد شد.

ضمائم:

اطلاعیه اعلام موجودیت صندوق اعتصاب
کارگران فعالین وجنبش عزیز کارگری ایران درود بر شما
حمایت رسانه ای همه جانبه شما عزیزان موجب قوت قلب کارگران پتروشیمی ماهشهر شده است لذا کمیته اعتصاب کارگران ماهشهر از طرف همه دست تک تک شما عزیزان را صمیمانه میفشارد و روی شما را میبوسیم. همچنین با کمال ادب و احترام شماره حساب حمایت از کارگران اعتصابی پتروشیمی ماهشهر و بندر امام را تقدیم میکنیم لطفا آنرا برای همه دوستانتان فوروارد کنید. شماره حساب ٠٢٠٩٠٢٩٨٣۵٠٠۵ بانک ملی انیمشک شعبه ی بهشتی بنام سهراب.

با تشکر
کمیته اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر
یکشنبه ١٠ مهرماه ١٣٩

بیانیه اعلام موجودیت کمیته اعتصاب
سلام ما بر کارگران و جنبش مطالباتی آنها
این بیانیه آغاز به کار کمیته اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر است. کارگرانی که برای احقاق حقشان و برای لغو قرارداد موقت وایجاد قرارداد مستقیم و اجرای مصوبات دولت در این زمینه دست به اعتصاب بزرگ زده اند. ما به این نتیجه رسیده ایم که بدون ایجاد هماهنگی و تشکل یابی راه به جایی نخواهیم برد حتی اگر اعتصاب موفق شود و دستاوردی هم داشته با شد بدون ایجاد تشکل و سازمان یابی آن دستاورد هم پایدار نیست و نمیتوان آن را حفظ کرد. لذا در قدم اولین کمیته اعتصاب را برپا نموده ایم و از همه چه در داخل و چه نهادهای کارگری در خارج انتظار کمک و یاری داریم.لازم به ذکر است که این کمیته در اولین اقدام خود و همزمان صندوق کمک به اعتصاب کارگران ماهشهر را راه اندازی کرده است. دست همه را برای همکاری میفشاریم و انتظار داریم که همه به جای اعلام حمایت فقط روی کاغذ بطور عملی مارا برای تشکیل سندیکای کارگران ماهشهر یاری کنند زیرا هدف نهایی ما تشکیل سندیکای مستقل کارگران ماهشهر است.

به امید موفقیت
کمیته اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر
یکشنبه ١٠ مهرماه ١٣٩

ارسال دیدگاه