تظاهرات عظیم کارگران ترکیه علیه تغییر قانون کار توسط دولت

تقریبا سی هزار نفر علیه اقدام AKP (حزب حاکم در ترکیه) برای حذف ضمانت پرداخت حق سنوات کار به کارگرانی که اخراج شده اند یا به دلایل مختلف از کار بیکار شده اند تجمع و راهپیمایی کردند.

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران:
روز شنبه با فراخوان DISK (کنفدراسیون سندیکاهای کارگران انقلابی)، KESK (کنفدراسیون سندیکاهای زحمتکشان خدمات دولتی)، TTB (اتحادیه ی پزشکان ترک) و TMMOB (اتحادیه ی موسسه های مهندسان و معماران ترک) با شعار اصلی “ترکیه ی برابر، آزاد و دموکراتیک برای یک زندگی انسانی” یک گردهم آیی عظیم در شهر آنکارای ترکیه برگزار شد.

تقریبا سی هزار نفر علیه اقدام AKP (حزب حاکم در ترکیه) برای حذف ضمانت پرداخت حق سنوات کار به کارگرانی که اخراج شده اند یا به دلایل مختلف از کار بیکار شده اند تجمع و راهپیمایی کردند. حذف این حق سنوات بخشی از پاکت قانونی جدید ترکیه است که قرار است از طرف دولت اردوغان به تصویب مجلس برسد. سندیکاهای کارگری و گروه ها و سازمان های چپ این برنامه و پاکت قانونی را حمله ای همه جانبه به حقوق کارگران و زحمت کشان تعبیر کرده اند. ساعت کار نامعین تر از سابق خواهد بود و سقف مزدها به نسبت منطقه­ های متفاوت در نظر گرفته خواهد شد.

همچنین مدت اعتبار قرارداد های کاری بسته به خواست کارفرما تغییر خواهد کرد. طبق قانون فعلی که در دستور کار دولت قراردارد کارگری که به طور مثال ماهانه ۶۰۰ لیر دریافت می کند، موقع اخراج از کار پرداختی برابر با دست­مزد یک ماه کارگر به او به عنوان سابقه کاری انجام می­شود. اما بر اساس قانون جدید این پرداخت به شکلی انجام می شود که سی درصد به کارگر پرداخت می شود و سه درصد از هفتاد درصد باقی مانده به شکل سپرده در بانکی ذخیره میگردد تا بعد از بازنشستگی به کارگر پرداخت شود.

ارسال دیدگاه