پـویـان انصـاری: اینقـدر اختـلاس را کِـش نـدیـد آخـه …!

چه نشسته اید که راوی دلش پُـر از خون است چرا که این اختلاس چند میلیارد دلاری ناقابـل اخیـر! وی را بـدطـوری کله پا کرده است

Pouyan49@yahoo.se

چه نشسته اید که راوی دلش پُـر از خون است چرا که این اختلاس چند میلیارد دلاری ناقابـل اخیـر! وی را بـدطـوری کله پا کرده است.
حتمأ همه می گوئید حق دارد، ماهم از شنیـدن این دُزدی بـزرگ ناراحت و عصبی شدیم به خصـوص اینکه کـاری از دستمـان هم بر نمی آیـد جـز اینکـه، چنـد تـا لعـنت های جور واجور و در انـدازه های مختلف، نثـار  مُسبب اصلی اش بـه کنیـم.
اشتباه لُپی نکنید منظور، این اختلاس نیست که راوی بیچـاره را دق مـرگ کرده است! بلکه سروصداهایی است که در این رابطه راه افتـاده است، وی را گیـج و مَنـگ نموده است!

آخه این همه هیاهو برای چیست؟ مگـر چه اتفاق مُهمی رُخ داده است؟

بقول یک شهروند ستمدیده درون مـرز، گویا هنوز بعداز ۳۲ سال، ماهیت این حکومت دُزدان، برای خیلی از این به اصطلاح روشنفکران سیاسی، روشن نشـده است!
آخه حکومتی که رهبرش دُزد سر  ِ گردنه است،رئیس جمهورش غارتگر، رئیس مجلس اش جیب بُـر محله، مجلس اش هم یغماگر، بعد انتظار داریدچنین اختلاس هایی نشود!؟ خوب، این دُزدی کلان، نتیجـه درست  و عملی چنین حکومت تاراجگر است.

انصـافـأ درود بر تمام کسانیکه بقول معروف، اینقـدر نـاخـن هایشان را بهم زدند تا بالاخره نـاز و نـوازش این چپوچی های حکومت ازیگدیگر، تبدیل به دعوای زرگری شد اما، از حق نگذریم کمی هم خنده، چاشنی آن شد چرا که پای رهبرمافیای حکومت به وسط آمـد.

پیام راوی در این شرایط بُحـرانی که کاری نمی شود کـرد! این است، تا می توانیم بازهم همت کنیـم و با اتحـاد و همبستگـی، ناخن هایمان را بهـم به سابیـم تا شایـد بـاز این حکـومت چپـاولگـر، سـر ِ بیت المـال دعوایشان شود و یک چیزی بیرون بیاید که بـاز آبروی شان که صد البته ندارند، بـرود.

راوی می گوید حقیقتـأ فهمیدن کلماتی که دزدان بیت رهبری در این مواقع بکار می برند کار چندان آسانی نیست! فقط خودی ها درک می کنند.
یکی ازخودی ها دراین اختلاس که قبلأ گویا آفتابـه دُزد هم بوده است ازطرف مافیا قدرت، وعده هایی بهش داده بودند از جمله اینکه قرار بود یک صفر از آن رقم نجومی اختلاس را تو جیب اش بگذارند، ولی بهر دلیلی کانگسترهای حکومت جمهوری اسلامی زیـر وعده خود می زنند ازاین رو، ایشان برای انتقام گرفتـن، حاضر شده است صحبت های رهبر بیت مافیـا را ترجمه کند!

دِیلماج برای روشن شدن قضیه می گوید، شما انسان ها نمی توانید سخن های که از دهان این حکومت بیـرون می آیـد درک کنیـد و اصولأ ما با شما  انسان ها فـرق داریم، چرا که در شُمـردن ماها بایـد از رأس استفـاده شود مثـلأ، وقتـی آقای رئیس جمهور می گوید “من در مقابل هجمه ها، به خاطر منافـع کشور سکـوت می کنم”  مـا خودی ها می فهمیم که منظور محمودی از هجمه، منافع و کشور چیست!

هجمه برای شما انسان ها، حمله و تهاجم معنی میدهد ولی برای ما تعریف دیگرش که دهخدا خدابیامرز نوشته “گله شُتـر که کمتر از صد باشد”، است.
یعنی اینکه مخالفانی که در نظام علیه او هستند! از صد بیشتر نیستند و دیدیم که ۱۱ نفر از هجمه های مجلس خواهان استیضاح او بودند.
از آنجائیکه ایشان کشور (ایـران) را مِلک ِ خصـوصی خود چون، باغ و منزل و بزبانی بیت خود می دانـد که، هجمه های موافق او زندگی می کنند، از اینرو به خاطر منافع هم رأس هایش ، سکوت را جایز می دانـد.

دِیلمـاج در ادامه می گوید سخنان پُـر “مغـز” رهبر هم را فقط ما خودی ها می فهمیـم، ایشان در مـورد این دُزدی اخیر فرمودند:
این اختلاس را اینقدر کش ندهید چرا که برای من زجـر آور است!؟

دِیلمـاج ادامه می دهد، طبق خبرهای مـوثـق، یکی از گله های اهل بیت، از سـر ِ بی عقلی تـلاش کـرده بـود که کِش اختلاص را بکشـد! که ناگهـان آخ ِ رهبر بلنـد شده است. از قـرار معلـوم، این کش بنـدِ تنبـان ایشان بوده که در حین کشیدن، آقـا دردش گرفته است.

از اینرو همه شاهدیدکه او سریع جُفتـک زد وسط میدان ِ “بکُـش، بخـور، بچـاپ و ببـر” و گفت، بابا این اختلاس را اینقدر کِـش ندهید! آخـه دردم می گیـرد، هـر چه این موضوع را کش بدهیـد از ناراحتی اشکـم  در می آید، یک کم انصـاف داشته باشیـد، ناسلامتـی من وَلی ِ شماها هستم.

راوی می گوید، بعدازسخنرانی رهبر ابلهان،بقیه غارت گران بیت المال، فهمیدن که سر ِ کِش ِ این اختلاس درکجا گیرکرده است بدین جهت، این پرونده هم مانند بقیه اختلاس های ریز و درشت به بایگانی “امـن”  که همانـا، بیت دُزدان رهبـری ودولت آدم کش اش به سرکردگـی رئیس جمهور ناقـص العقـل اش، ارسال می شود.

هرچند ممکـن است در این وسط، برای گمـراه کردن خودشـان، چنـد تا آفتابـه دُزد را بـه عنـوان مُقصریـن اصلی این اختلاس، زندانی و شاید هم اعدام کننـد.

راوی در ادامه مُتذکر می شود، درست است که این پول ها سرمایه های مردمی است ولی باورکنید مهم نیست! چراکه این آدم کشان تاریخ بشریت در این ۳۲ سال چنان ضربات مهلکی در ابعـاد گسترده به مردم ایران زده اند که چنین اختلاس ها، در مقایسه با آنهـا هیـچ است.

این حکومت جنایتکار، تـار و پـود این کشور را به تـاراج بُـردند، این جانیـان، انسانیت را به یغمـا بُـردند، اینـان بهتـریـن فرزندان این مـرز و بـوم را بـه شنیع ترین وضع ممکن، به هلاکت رساندند.
در این ۳۲ سال، مادران بیشماری، در غم سلاخی کردن فرزنداشان بدست این جلادان، داغدار شـده انـد.
این حکومت، اشک پـدران را که ضجه فرزند خود را در زیر شکنجه این جلادان حس می کرد، درآوردنـد.

متاسفانه در چنین شرایطی که حکومت زور و دُروغ و غارتگر بر سر ِکار است، باید این سئوال را ازخود کرد، مگـر پـرونـده “قتل های زنجیری” یا ” کهریزک” و غیـره مشخص شده است که این اختلاس هم مشخص شود!؟

با یک نگاه اجمالی به کارنامه ننگین بیش از ۳۲سال ِ این رژیم، متوجه این حقیقت می شویم که این چنین اختلاس هایی آنهم با ارقام نجومی، در مقابل خـون نـدا، و هزاران انسان مبـارز و آزادیخواه و گُمنـام  و قتـل  و عـام و کُشتـار بهتـریـن فرزندان میهنمان در دهه شصت، هیـچ است.

به جرئت می توان گفت، مردم ستمدیده ما این دُزدی های هرچند کلان که توسط ملایان با عبـا و بی عبـا صورت می گیرد به دست فـرامـوشی می سپـارنـد ولـی “جنایت علیه بشریت” که در این مـدت بیش از  ۳۲سال برسرمردم ما آورده اند هـرگـز فراموش نمی کنندو بزودی این جنایتکاران باید دردادگاه های مردمی پاسخگوی این همه جنـایـت، بـاشنـد.

بـه امیـدی که مردم مبـارز و آزادیخواه به ویـژه نسـل جوان آن، با سرنگونی این رژیم ضـد انسـانی ، آنروز را فراهم کننـد و آنـروز دیـر نیست.

شنبه ۱۶ مهرماه ۱۳۹۰ – استکهلم

ارسال دیدگاه