اطلاعیه جمعى از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى درباره انتخابات شوراهاى اسلامى کار

آیا خبر دارید که طبق مقررات،شوراها هیچکدام از وظایف قانونى خود را انجام نداده اند؟ به جز همکارى با مدیریت… و بستن چشمشان بر روى پایمال شدن حق و حقوق کارگران!

قابل توجه کارگران (رانندگان) عزیز و زحمتکش شرکت واحد
همانطور که خودتان میدانید همیشه موقع انتخابات شوراهاى اسلامى کار در شرکت واحد عده اى با فشار و تهدید و نگه داشتن تعرفه رانندگان آنان را اجبار به شرکت در انتخابات شوراها میکنند.که این امر از نظر قانونى تخلف است و ماده ۱۷۸ قانون کار آن را جرم میداند و شما میتوانید افراد خاطى را به بازرسى اداره کار استان تهران و یا وزارت کار معرفى کنید .افرادى که کارگران را با نگه داشتن تعرفه مجبور به شرکت در انتخابات شوراى اسلامى میکنند مطابق قانون به ۹۱ تا ۱۲۰ روز حبس محکوم میشوند.

آیا تا به حال در کمیته انضباطى شرکت کرده اید؟ و شاهد برخورد نمایندگان شورا بوده اید؟ آیا خبر دارید که تمامى راى اخراج رانندگان حق طلب را همین نمایندگان شورا امضا و تایید کرده اند؟
آیا خبر دارید نمایندگانى را که مورد تایید شما هستند و آگاهى لازم را جهت دفاع از حقوق شما دارند از لیست کاندیداها خط زده اند؟ کسانى را خط زده اند و رد صلاحیت کرده اند که میدانسته اند از حقوق کارگر دفاع میکنند.

آیا میدانید اگر این انتخابات با شرکت نکردن شما به حد نصاب نرسد شما خودتان میتوانید با خواست و نیروى خودتان تشکل مستقل خودتان را تقویت کنید و یا تشکل دلخواه و مستقل خودتان را ایجاد کنید؟ قانون و از جمله مقاوله نامه هاى ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانى کار این حقوق را براى همه ى کارگران غیر قابل تعطیل شمرده و کشور ایران نیز به اجراى آنها متعهد شده است.
آیا خبر دارید که در طول بیست سال گذشته شوراهاى اسلامى شرکت واحد حتى یک بار هم مجمع نگذاشته اند؟ در صورتى که باید در سال یک بار مجمع برگزار میکردند و کارگران نظرات و اعتراضات خود را به آنها اعلام میکردند.

آیا خبر دارید که طبق مقررات،شوراها هیچکدام از وظایف قانونى خود را انجام نداده اند؟ به جز همکارى با مدیریت… و بستن چشمشان بر روى پایمال شدن حق و حقوق کارگران!
دیگر حق انتخاب با شماست. از حق خود آگاهانه استفاده کنید.

با شرکت نکردن در انتخابات شوراى اسلامى و یا در صورتى که ناخواسته تن به شرکت دادید با ننوشتن اسم کسى و خط زدن برگه رای، اعتراض خود را نشان دهید.اگر هر کدام از کاندیداها کمتر از یک سوم کل آرا راى بیاوردند قانونا آن انتخابات منتفى میشود و کاندیداهاى انتخابى مدیریت نمیتوانند به عنوان نماینده کارگران به ما تحمیل شوند.

با آگاهى تصمیم بگیرید.

جمعى از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه
۸  مهر ۱۳۹۰

ارسال دیدگاه