پـویـان انصـاری: مُنتظر جـایـزه اُسکـار اسلامی هم باشید!

به یُمن و خجستگی امام جماران، این سَرور جلادان، این دعا نویس عظیـم الشأن، این جُـرثُـومه پلیدی که با کلمات قصار اش چون پای راست یا چپ برای ورود به مَبـال، شگفتی گیتی را برانگیخـت! در همان بـَدو ورودش به ایـران، ویـروس نابودی ارزش های انسـانـی را با گفتن ِ “لا احسـاس”، پخش کـرد.

Pouyan49@yahoo.se

بعد از سَقط شدن اش هم، به بَـرکت سایـر هم کیش و مسلکان اش که مُشتـی بیمـار روانـی و جنسـی هستنـد شبانـه روز، با تمام نیــرو  و بـه اشکال مختلـف، از چمـاق گرفته تا خُدعه و نیـرنگ و غیـره … در تـلاش انـد به هـر وسیلـه ای که شده “میکـروب خمینـی” را ذَره، ذَره، بـه تـن ِ هم میهنـان، تـزریـق کننـد!

 جمهوری نکبت بار اسلامی که وفـور نعمت اش در ایـران بـاعـث فقـر، بیکـاری، فحشـا، اعتیـاد و غیره شده است اینـک برای اینکـه در عالـم سینمـا هـم عقـب نمانـد گـویـا قـرار است “جایـزه اسکـار اسلامـی” را بـه جهـان سینمـا عـرضـه کنـد.

امـا این فکر از کجا به مغـز علیـل ِ قـداره بنـدان ِ  بیـت رهبـری افتـاد!؟

 دریکی ازکلاس های آمـوزش تجـاوز جنسی در خُبرگان ِ رهبری، رئیس قـداره بنـدان (علی خامنه ای) قصـد رفتن بـه مستراح را داشت که سایر آدمکشان بیـت، مشاهده می کنند رهبر آفتابه بـدست، در حِیـن ِ این پـا و آن پـا کردن با خودش زمـزمـه می کندکه وای بازهم من ِ خـرفـت، یادم رفت امام ره اول گفت کـدام پـا را بایـد تـو … گذاشت.

وی همچنان که به خودش مانند مـار می پیچیـد، ناگهـان یکی از نوچه هایش گفت، قـربـان آفتابه ات بـروم پـای راست را …
هنوز حرفش تمـام نشده بود که رهبر ناقص العقل گفت، احسنت و با پـای چـپ پـریـد تـو …

 رهبر وقتـی از جـایگـاه واقـعی اش بیرون آمد، بدون مقدمه گفت:
قربان همان نعلین پای راستش که اول تـو … می گذاشت بـروم، الحق این امام راحل مااز عجایب کـاینـات است که از چنیـن هـوش و ذکـاوت خـدا دادی برخوردار بوده است کـه ایـن مسئلـه حـاد و بُغـرنـج را بـرای پیشرفت بشریت حـل کـرد! اما در مقابـل ِ این نـوآوری امـام، میلیاردها آدم نمک نشنـاس و از خدا بی خبر، از کشف برق مسخره ادیسون سخن می گویند که یکدفعه لامپ ها خاموش شدند! رهبر کُـودن بلافاصله می گویـد، دیـدیـد گفتم، اصـلأ بـرقـش هم مثل خودش جایی در بهشت ندارد.

سپس افزود حال چندتا صلوات بفرستیدتا برق پیدایش بشود، بیماران روانی بیت، هرچه صلوات فرستادند خبری از بـرق نشـد.

تا اینکه یکی از خِنـگ های بیت، دل بدریا زد وگفت:
آقـا، چطور است که یک صلوات برای ادیسون و آل ادیسون بفرستیم که ناگهـان لامپ ها روشن شدند.

امام دَبـَنگ که متوجه شد بـدطوری تـِـرزده است فرمود:
آفرین بر اوسا مش محمـد علی میکانیک، که سریـع برق را راه انداخت.

سپس رهبر ابلهان به آرامی ادامه داد:
خوشبختانـه انقـلاب اسلامی مـا در همه چیـز و همه جـا، بـه خصـوص دررشتـه هنـدسی علـوم حیـوانـی پیشرفت های عجیب وغریبی داشته است وحیف است که درعالم سینما، جایزه اسکار اسلامی نداشته باشیم، به ویـژه با وجود انواع و اقسام هنرپیشه های ماهر، حقه باز، شارلاتان و غیره که در بازار سیاست داریم و مهم تـر اینکـه راه انتخـاب شدن و جـایـزه دادن اسکار اسلامی، درایـران مرسوم می شود!

 در این لحظـه سخنان آرام  رهبر الـدنـگ تبدیـل به عـربـده شدکه:
آخـه تا کی جمهوری اسلامی ساکت بـه ماند و هی خبر بشنود که فلانی جایـزه فلانی را بُـرد، واقـعـأ این برای انقلاب اسلامی ما مُستهجن نیست!؟

اگـر بنـا به بُـردن باشد ما که خودمون استاد این کاریم، بیش از۳۲سال است همه ارزش های انسانی این مملکت را نـابـود کردیـم و یا بُـردیـم، در ضمن، مگـر مـا خودمون نمی توانیـم به خودمون جایـزه بدهیـم کـه آمریکایی ها یا اروپایی ها (اگر چینی ها یا روس ها میدادند، قبول میکردیم) بایـد بدهنـد!؟

فکرش را بکنید یک بابائی کمتـر از ۲ ساعت فیلم بـازی می کند، آنهم، چندتا لب از این و آن می گیرد که منهم بهتر از آنها این کارها را البته از نـوع شرعی اش بلدم، به این خاطـر جایـزه اُسکار می گیـرد!

سپس وی چشم در چشم سایـر ابلهان انداخت و گفت:
با یک حساب چهـار انگشتـی خـودتـان قضـاوت کنیـد ۲ ساعت فیلم بازی، آنهم ماچ، ماچی ارزش دارد یـا سرکار گذاشتن مردم توسط جناح های مختلف خودمون؟ هرچنددر این میان، چند رأس از بیت رهبری، در شُمـردن چهـار انگشت خـود گیـر کـرده بـودنـد.

در این هنگام، سکوت، وجود همه آغـل رهبری را گرفته بود، همه از این همه فضله آقا، در انتظار خوردنِ آن بـودنـد.

گُجستک ادامه می دهد کـه، از اینرو ما خود پیشقدم می شویم و جایـزه اسکـار یک میلیون دلاری اسلامی را (البته این یک میلیون دلار مانند پـول های دیگر بیت المال، اختلاس نشده است چرا که ایـن مُـزد عقـب افتاده ِ چندسال ِ هزاران کارگر است که برای هزینه کردن چنین کارهای، دُزدی شرعی واجب می شود و کارگران عـزیـز زحمتکش ما با صلوات خودشان را یک جورایی سیـر می کنند) در مـوازی آن اسکـار جهنمی اجنبـی قـرار می دهیـم.

این کار پُـر مغـز ما، سبب می شود که هنرپیشه هایی از آمریکا و اروپـا حتی نویسنده، شاعر، خواننده و ورزشکـار برای کسب این جایزه اسلامی، صـف بـه بنـدنـد.

 اما اینطور که راوی می گویدمسئله به این سادگی هم نیست، چراکه طبق معمول همیشگی، دعوا برسر اینکه چگونه سرمایه های مردمی را چـاپیـد بین حکـومـت سُفهـاء وجـود دارد! اما دراین وسط خیلی از این بـه اصطلاح سیـاسی ها به خصوص در بـرون مـرز، برای جیب مبـارک خود، طـرف یک جنـاح را می گیـرنـد    و ماننـد همیشه دستمـال بدست ( آنهـم از نـوع اعلا ابریشمی) در صحنـه مبـارزه سیاسی کثیـف شان، آماده به خـدمـت انـد.

 درد ِ سرتـان ندهم، در طـرح شکل و شمایل این مجسمه اسکار اسلامی، فحش های رکیـک ناموسی بین سُفهـاء کماکـان در جریان است.

یکدسته می گویند ریخـت و شکل ِ مجسمه امام، بـایـد همانند مَـرکـَب باشد.

دستـه دیگـر کـه بـه ارزش های بنیـادی فکـری امام جـاهل شان بیشتر وابستـه هستنـد، می گوینـد، بایـد مانند “آفتـابـه” باشد که اُمَت هم بتوانـد از آن استفـاده کنـد.

هرچند راوی می گوید این آغاز کار است چراکه خود شکل مجسمه و رنگ اش و غیره، باید مورد بحث های جـدی ِ فحش های ناموسی در مجلس آدمکشان هم قـرار بگیـرد.

 آیا مجسمه به شکل خمینی آفتابه بدست و با پای راست به مَبـال، ساخته می شود یا به شکل مَـرکـَب؟

کدام رنـگ برای مجسمه اسکار اسلامی انتخاب می شود، سبـز یـا سیـاه ؟

این جایزه نصیب چه کسی خواهد شد؟

آیا رئیس جمهور سابق، مُلقب به خاتمی مکار ِ حیله گر، جایزه را از آن خود خواهد کرد؟

آیا رئیس جمهورکنونی مُلقب به محمودی چاخان که الحق نوعی دروغ های جدید رابه ادبیات علوم حیوانی آخوندی اضافه کرده است، جایـزه را می دُزد

آیا “رهبران” همین دو سه ساله اخیر کُت و شلواری(سید موسوی) و اون یکی با عمامه و عبا (کروبی) که انصافأ نقش قابل توجهی برای خانه نشین کردن جوانان میهنمان، ایفا نموده اند، جایـزه را می بـرنـد؟

 کدام یک از پِیـروانِ راه خمینـی جـلاد، در نا امیـد و مـأیـوس کردن مردم نفش بیشتری داشته است؟

در یک کلام، چه کسی در این نظام ، رُل خود را برای سر ِ کار گذاشتن مردم، به خوبی ایفـا کـرد که این خود باعـث شد تـا چند صباحی دیگر، حکومت قرون وسطایی جمهوری اسلامی به عُمر ننگین خود ادامه دهد و چه بسا اگر این سوپاپ ها نبودند رژیم، تا بـه حال، کله پـا شـده بـود.

 این ها سئوالاتی است که بـه قمه کشان مجلس و سایر اوباش اراذل حکومت ارائه شده است هر چنـد، تصمیم نهـایی بـا رهبـر سُفهـاء خامنه ای جـلاد است که هرچه نشخوار کنـد، آنهـا بـع، بـع، خواهنـد کـرد.

 شنبـه ۹ مهر ۱۳۹۰- استکهلم

ارسال دیدگاه