“دیکتاتورها بعنوان سازندگان دمکراسى” به نقل از نشریه کارگر٬ ارگان رسمى حزب کمونیست سوئد (م.ل)

“زمانى دشمن جامعه صدام بود٬ بعد اوساما بن لادن شد٬ امروز معمر قذافى٬ فردا رئیس جمهور بشار العسد در سوریه٬ یک روز میاید که رئیس جمهور ایران احمدى نژاد باشد. اما دشمن هرگز آن فوق ارتجاعى خانه سعودى نخواهد بود.

دیکتاتورها بعنوان سازندگان دمکراسى
نویسنده: Patrik Paulov
به نقل از نشریه کارگر٬ ارگان رسمى حزب کمونیست سوئد (م.ل)

-         حاکمان فئودال مخالفان داخلى را سرکوب میکنند

-          جهت بازسازى لیبى “آزاد” به آنها خوش آمد گفته میشود

 “زمانى دشمن جامعه صدام بود٬ بعد اوساما بن لادن شد٬ امروز معمر قذافى٬ فردا رئیس جمهور بشار العسد در سوریه٬ یک روز میاید که رئیس جمهور ایران احمدى نژاد باشد. اما دشمن هرگز آن فوق ارتجاعى خانه سعودى نخواهد بود.

همراه با بهار عربى در دستان امپریالیستها کشورهاى عربى به دو قسمت تقسیم شده اند. رهبر لیبى قذافى و رهبر سوریه العسد برابرند با ظالمترین دیکتاتورها. حکومتهاى کشورهاى فئودالى حوزه خلیج فارس برعکس مهمترین شرکت کنندگان اتحادیه سازندگان دمکراسى هستند.

سکه “بهار عربى” در اولین ماههاى سال زمانیکه توده هاى ناخشنود بن على رئیس جمهور تونس و رئیس جمهور مصر مبارک را سرنگون نمودند٬ ضرب شد. رخدادهاى بسیارى پس از آن روى داده است.

اعتراضات نیروىهاى مردمى بر علیه متحدان دیکتاتور امپراطورى٬ غرب را گیج کرد. اما حاکمان در آمریکا و اروپا بسرعت عمل نمودند براى اینکه کنترل بر روى منطقه را در اختیار خود نگاه دارند. ما شاهد وقوع این امر در تونس و مصر هستیم٬ جایى که چند نفرى جابجا شده اند اما دستگاه حکومتى قدیمى نزدیک به غرب همچنان به زندگى خود ادامه میدهند. ما این را در لیبى جایى که ماشین جنگى ناتو با بمبهاى خود رژیم جدیدى را بر سر کار آورده است نیز شاهدیم.

در تاریخ نگارى رسمى این یک موج دمکراسیست که جهان عرب را در هم پیچیده است. اما انتخاب کشورهاى نیازمند به “یک بهار عربى” بصورتى حساب شده است. شرایط غرب در مورد رفرمهاى دمکراتیک و تغییر رژیم در کنار خلیج فارس باقى میماند.

این امر در مورد لیبى کاملا روشن است. این شوراى خلیج فارس٬ با عربستان سعودى بعنوان قدرتمنترین دولت٬   بود که میخواست از اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد احیاى یک منطقه پرواز ممنوع حمایت نماید. امرى که مورد سوء استفاده قرار گرفته شد براى اینکه جنگ تجاوزکارانه امپریالیستى را قانونى جلوه دهد.

امارات متحده نقشى تعیین کننده را ایفا نمود. در این جنگ تجاوزکارانه این کشور با هواپیماهاى جنگنده شرکت نمود و اسلحه ارسال کرد و حتى شورشیان لیبى را تحت آموزش قرار داد. قطر هم از جمله کشورهایى بود که نقش برجسته اى را در گروه تماس بین المللى٬ که در ماه مارس جهت برنامه ریزى آینده لیبى پس از سرنگونى قذافى٬ تشکیل شد ایفا نمود. در این گروه بحرین ٬ امارات متحده عربى و کویت نیز شرکت دارند.

این خود نشان دهنده همه چیز است. این پادشاهان٬ امیرها و سلطانها دهها سال است که از غرب حمایت نموده اند و نفت را بصورتى مستمر به آنها تحویل داده اند. اکنون آنها دعوت میشوند براى اینکه چیزى را که ادعا میشود دمکراسى در لیبى باشد بسازند.

تمام این داستان حکایتى تلخ بیش نیست٬ زمانیکه ما به وقایعى که طى بهار عربى در کشورهاى حوزه خلیج فارس رخ داده است نگاه میکنیم.

اعتراضات مردمى در بحرین در بهار٬ که آنچنان بخش بزرگى از توده ها را در بر گرفت که بیسابقه بود٬ بشدت سرکوب شد. زمانیکه که رژیم نتوانست به وظیفه خود عمل نماید٬ عربستان سعودى خود ١۰۰۰ سرباز را به آنجا ارسال داشت. امارات متحده عربى نیز ۵۰۰ پلیس را به آنجا فرستاد. درخواستها در مورد تغییرات دمکراتیک٬ در مورد کار و شرایط بهتر زندگى با خشونت پاسخ داده شد.

سرکوب نمودن بهار عربى در بحرین تنها بخاطر سرپا نگاه داشتن یک خانواده دیکتاتور در یک جزیره کوچک در خلیج فارس نبود. وحشت سراپاى رهبران فئودال منطقه را در بر گرفته بود. آنها از این هراس داشتند که اگر مردم در بحرین موفق شوند٬ توده هاى دیگر کشورها نیز به تقلید از مردم آنجا سر به شورش بردارند.

اما وحشت از بهار عربى در خلیج فارس فراتر از مرزهاى منطقه رفت. از تنها چیزى که آمریکا و اتحادیه اروپا در منطقه خلیج فارس از آن وحشت دارند دمکراسیست. بدلیل اینکه اگر توده ها پیروز شوند چگونه حکومتى قدرت را در دست خواهد گرفت؟ چه خواهد رخ داد اگر توده ها بخواهند تقاضاى استفاده از بخشى از منابع کشورهایشان را بنمایند؟ چه خواهد رخ داد باکشورهاى متحد مخالف ایران٬ سوریه و دیگر کشورهایى که امپریالیسم از آنها دلخوشى ندارند؟

امیر قطر خلیفه التهانى٬ پادشاه کویت حامد الخلیفه و پادشاه عربستان سعودى عبدالله دلیلى براى وحشت از ناتو ندارند. آنها میتوانند با آرامش کامل شورشهاى داخلى را با اسلحه هاى خریده شده از غرب سرکوب نمایند.

حقایق در مورد شوراى همکارى

-          بحرین٬ امارات عربى٬ کویت٬ عمان٬ قطر و عربستان سعودى اعضاى شوراى همکارى خلیج فارس را تشکیل میدهند.

-          آنها به همراه هم تقریبا ٣٩ میلیون نفر جمعیت دارند که بیش از ٣/٢ از آنها در عربستان سعودى زندگى میکنند

-          بخش بزرگى از جمعیت آنجا را کارگران مهمان تشکیل میدهد که تحت شرایط بسیار وخیمترى زندگى میکنند.

-          عربستان داراى بزرگترین منابع نفتى جهان بوده و از مهمترین متحدان آمریکا در خاورمیانه بشمار میرود.

 دوستان٬ هر چه در سایت حزب گشت زدم٬ اثرى از این مقاله به زبان اصلى نیافتم که تقدیم حضور شما کنم. در نتیجه تنها راهى که باقى میماند اینست که به من اعتماد کنید.

با تشکر 

ارسال دیدگاه