“کمونیستها از چاوز حمایت میکنند” برگرفته شده از نشریه کارگر٬ ارگان رسمى حزب کمونیست سوئد (م.ل)

کمونیستها چاوز را آن رهبر سیاسى میبیند که قادر است اکثریت را حول انقلاب بولیوارى گرد آورده و بهمین دلیل آماده اند که در جریان انتخابات آینده ریاست جمهورى از او حمایت نمایند. حزب کمونیست ونزوئلا خود را بر روى حل دو تضاد متمرکز مینماید: تضاد میان تودها و  امپریالیسم٬ تضاد میان کارگران و سرمایه.

کمونیستها از چاوز حمایت میکنند
برگرفته شده از نشریه کارگر٬ ارگان رسمى حزب کمونیست سوئد (م.ل)

نویسنده: SES
مترجم: پیام پرتوى

کمونیستها چاوز را آن رهبر سیاسى میبیند که قادر است اکثریت را حول انقلاب بولیوارى گرد آورده و بهمین دلیل آماده اند که در جریان انتخابات آینده ریاست جمهورى از او حمایت نمایند.

حزب کمونیست ونزوئلا خود را بر روى حل دو تضاد متمرکز مینماید: تضاد میان تودها و  امپریالیسم٬ تضاد میان کارگران و سرمایه.

با توافق٬ همهمه همگانى و دستانى به علامت موافقت ۵٢۶ نفر نمایندگان حزب کمونیست ونزوئلا به مردم ونزوئلا توصیه مینمایند که در انتخابات سال بعد به هوگو چاوز راى بدهند.

در این کنفرانس در مورد گرفتن این تصمیم هرگز جاى شک و شبهه اى نبود. قبل از هر چیز بعلت اینکه کمونیستها در ونزوئلا “بخصوص امپریالیسم را در آمریکاى شمالى – بعلاوه مونوپولها٬ که متحد با این امپریالیسم هستند” را دشمن اصلى براى “انقلابى٬ که ما براى آن مبارزه میکنیم”٬ ارزیابى مینمایند.

هوگو چاوز آن رهبر سیاسیست٬ که میتواند اکثر قریب به اتفاق توده ها را گرد آن به اصطلاح انقلاب بولیوارى در ونزوئلا گرد آورد. نام بولیوارى از قهرمان آزادیخواه ونزوئلا سیمون بولیوار گرفته شده است٬ که ٢۰۰ سال پیش مبارزه بر علیه استعمارگران اسپانیایى را رهبرى نمود.

حق تعیین سرنوشت هسته اصلى مبارزه سیاسى در ونزوئلا محسوب میشود.

Oscar Figueras دبیر حزب کمونیست ونزوئلا اینچنین اعلام نمود:
در جهان امروز دو تضاد عمده وجود دارد٬ اولا٬ تضاد میان خلق ونزوئلا و امپریالیسم٬ و دوما٬ تضاد میان سرمایه و کار.

هوگو چاوز کلید پیروزى بر امپریالیسم است. از این رو کمونیستها در کنار حزب متعلق به خوده رئیس جمهور٬  PSUV٬ حزب سوسیالیست متحده ونزوئلا٬ در جریان انتخابات آینده از چاوز حمایت میکنند.

در اینجا کمونیستها باید سیاست خود را٬ زمانیکه میخواهند جهت داشتن این حق که به  کارگران این ضمانت را بدهند که آنها میتوانند بر سرمایه پیروز شوند٬ به گونه دیگرى قالب ریزى نمایند. در اینجا کمونیستها خود را بعنوان سازمان طبقه کارگر میبینند. تجریبات مشخص کمونیستها این است که PSUV همیشه مواضع طبقه کارگر و کارگران را در جریان مبارزات اجتماعى برجسته نمینمایند.

همزمان که کنگره جریان داشت کارگران در یک کارخانه ملى شده٬ به عبارت دیگر دولتى شده٬ اعتصاب نمودند٬ بدلیل اینکه میخواستند جواز تشکیل یک شوراى کارگرى را از مالک دولتى آن بگیرند. PSUV حزب معتلق به دولت است.

-       Oscar Figueras گفت که ما میخواهیم بخشى از جبهه گسترده ضد امپریالیستى و مردمى باشیم٬ اما ما در بهترین حالت احمقیم و در بدترین حالت خائنیم٬ اگر در این جبهه براى دستیابى به منافع کارگران مبارزه نکنیم.

معرفى حزب کمونیست ونزوئلا و وقایع چهاردهمین کنگره حزب کمونیست:

-         حزب کمونیست ونزوئلا PCV در مارس ١٩٣١ تاسیس و در روزهاى ۴ تا ٧ اوت کنگره چهاردهم خود را برگزار نمود. در این کنگره ۵٢۶ نماینده شرکت نموده بودند.

-         دبیر حزب Oscar Figueras نام دارد و یکى از سه نماینده پارلمان است.

-         کمونیستها از سال ١٩٩٨ هوگو چاوز را در کلیه انتخابات و مبارزات روزانه حمایت نموده اند.

-         کمونیستها و PSUV عامل اتحاد تمامى نیروها در جبهه اى سیاسى تحت نام

-          Polo Patriotico- “هسته مادر وطن” هستند.

تصمیمات اتخاد شده در کنگره:

-         با حفظ حزب کمونیست٬ در جبهه گسترده ملى و جبهه انقلابى ” Polo Patriotico”٬ فعالیت نمایند

-         اینکه از ساخت سازمان اتحادیه اى سراسرى حمایت نمایند

اینکه براى قدرت گیرى کارگران در چهارچوبهاى انقلاب بولیوارى مبارزه کنند٬ واینکه شوراى ملى قانون کارى را تصویب نماید که راه را براى ایجاد شوراى کارگران در کلیه شرکتهاى دولتى و خصوصى باز کند٬ قانونى که به آنها قدرت فراوانى را اهدا بنماید.

ارسال دیدگاه