احکام سنگین حبس تعزیری برای فعالان کارگری و دانشجویی تبریز

شاهرخ زمانی، نیما پور یعقوب، ساسان واهبی وش، محمد جراحی و سید بیوک سیدلر، که در خرداد ۱۳۹۰ بازداشت شده و بیش از یک ماه را در سلول های انفرادی گذرانده بودند، پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۰ در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز، محاکمه شدن

دادگاه انقلاب تبریز، حکم بیست و دو سال و شش ماه حبس تعزیری برای چهار فعال کارگری و دانشجویی تبریز صادر کرد. شاهرخ زمانی، نیما پور یعقوب، ساسان واهبی وش، محمد جراحی و سید بیوک سیدلر، که در خرداد ۱۳۹۰ بازداشت شده و بیش از یک ماه را در سلول های انفرادی گذرانده بودند، پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۰ در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز، محاکمه شدند. در جلسه دادگاه، سه تن از متهمان، وکیل نداشتند و از ورود کلیه افراد خانواده و دوستان این فعالان به جلسه دادگاه، ممانعت به عمل آمد.

حملبر، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تبریز، احکام زیر را در دادنامه ای به تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۰ که تصویر آن در انتهای همین خبر امده است، صادر کرد:

۱- شاهرخ زمانی: ده سال حبس تعزیری به اتهام تشکیل گروه مخالف نظام و یک سال حبس تعزیری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام

۲- محمد جراحی: پنج سال حبس تعزیری

۳- نیما پور یعقوب: پنج سال حبس تعزیری به اتهام تشکیل گروه مخالف نظام و یک سال حبس تعزیری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام

۴- ساسان واهبی وش: نود و یک روز حبس تعزیری به اتهام عضویت در گروه مخالف نظام و نود و یک روز حبس تعزیری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام

۵- سید بیوک سید لر: رئیس دادگاه شعبه یک انقلاب، سید بیوک سید لر را از کلیه اتهامات وارده تبرئه کرد.

این رای، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی است.

شاهرخ زمانی و محمد جراحی، همچنان در زندان تبریز در بازداشت موقت به سر می برند. ساسان واهبی وش و سید بیوک سید لر، در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۰ با دو وثیقه سی میلیون تومانی از زندان آزاد شدند. نیما پور یعقوب نیز، در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ با وثیقه صد میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

ارسال دیدگاه