فیلم / تظاهرات ارومیه

مردم خطاب به ماموران سرکوب: بیشرف، بیشرف

 

ارسال دیدگاه