مکارم‌شیرازی خواستار نظارت “طلاب و فضلا” بر رادیو و تلویزیون شد

ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید گفته است که بعضی برنامه‌های رادیو و تلویزیون به ”عرفان کاذب“ گرایش دارد و شنیده است که این سازمان ”ذکری یاد داده است که عجیب و وحشتناک است.“

آفتاب:
مکارم شیرازی توضیح داده است که ذکر توصیه شده شامل ”یا طیهور و یا طیهار“ بوده و افزوده است: ”این حرف مهمل را به عنوان حرف خدا یاد مردم می‌دهند در صورتی که در هیچ کجا بیان نشده است.“
این مرجع تقلید خواستار نظارت بیشتر و مستقیم روحانیون بر برنامه‌های رادیو و تلویزیون شده و گفته است: ”باید به فضلا و طلاب ماموریت داده شود تا بر برنامه‌های صدا و سیما نظارت کنند تا چنین مشکلاتی ایجاد نشود.“

ارسال دیدگاه