یادها و کلامها, وصیتنامه های جانباختگان در زندانهای جمهوری اسلامی – (دفتر دوم)

بهتر از من میدانی که تقریبا همه کسانی که از زندان آزاد می شوند, مشکلات جسمی دارند. معالجه و درمان گاه سالها طول می کشد. برخی سلامت گذشته شان را هرگز باز نمی یابند. دوستی دارم که در زندان جمهوری اسلامی فلج شد و اکنون بر صندلی چرخدار می نشیند. روحی قوی و جسمی ورزیده دارد. پیش از زندان سنگ – نورد بود. پس از زندان چند سالی خانه نشین شد. بعد با اراده ای که کم نظیر است و تحسین برانگیز, ساز ساختن آموخت و کار کرد.

http://gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=14748&tx_ttnews[backPid]=23&cHash=3bbc2d15e070b12be6cacd4c76441326

ارسال دیدگاه