عکس / کماندوهای حکومت نیمه طالبانی ایران گیرنده های ماهواره ای را جمع آوری میکنند

ادامه »

ارسال دیدگاه