ویدیو کلیپ: به خاطره تابناک شهدان قتل عام ۶۷

بر ساقه ی تابیده ی کنف -سروده های زندان-

گردآوری و گزینش: ایرج مصداقی
ویدیو کلیپ: مهنازقزلو

ارسال دیدگاه