واپسین کلام ها, وصیت نامه ها و یادهای اعدام شدگان!

داس بدست, قداره به کمر, بر ماشه ها چکاندند. چند نفره و یا با ماشین, چند تا چند تا  طناب دار نازنین های کشورمان را کشیدند واینچنین دورانی سیاه و مرگ آور را برجای گذاشتند. وظیفه ای خطیر بر دوش تمامی آزادگان سنگینی میکند و آنهم  ثبت اسنادی تاریخ خونبار سی و چند ساله حاکمیت جمهوری اسلامی است که بنام خدا و ولایتش بر زمین چه جنایت ها که نکردند و چه خونها که نریختند. سی و چند سال تاختند و توحشی هولناک را بر زندگی شرافتنمند ترین انسانها مستولی ساختند.
گرداوری و تنظیم : بهروز سورن

جهت مشاهده این مطلب در سایت گزارشگران، به این آدرس مراجعه کنید:
http://www.gozareshgar.com/23.html?&no_cache=1

ارسال دیدگاه