چگونه پناهجویان را در سوئیس دیپورت میکنند

پشت دیوارهای زندان پناهجویان، بازسازی صحنه های دیپورت پناهجویان در سوئیس (دنباله…)