کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران: محمد جراحی عضو کمیته پیگیری ازاد باید گردد!

محمد جراحی عضو کمیته پیگیری و کارگر  اخراجی عسلویه که در سال ۸۶ نیز به جرم فعالیت کارگری زندان شده بود. و در پی ان از کارش اخراج گردیده بود. مجددا در اوایل تیر ماه جاری دستگیر شد.که از ان روز خانوادهاش هیچ خبری از وی در دست ندارند.

او کارگری بیکار بود که امرار معاش خانوادهاش را از طریق مسافر کشی  تامین میکرد. به اتهامهای واهی تحت تعقیب قرار گرفته و سپس  دستگیر گردید. ما کمیته پیگیری ضمن محکوم کردن دستگیری وی و دیگرفعالان کارگری  خواهان ازادی بلاقید وشرط  وی و تمام زندانیان سیاسی هستیم. و معتقد هستیم که ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه بر مطالبات کارگری و دیگر اقشار مردم زحمتکش بی اثر بوده و علاوه بر ان نه تنها مردم و کارگران از مطالباتشان عقب نشینی نخواهند کرد. بلکه هر روز اصرار بیشتری برای تامین یک زندگی شایسته انسانی را خواهان هستند.

ما کمیته پیگیری  از مردم ازادی خواه و برابرطلب میخواهیم که زندانیان سیاسی را فراموش ننمایند. و در جهت ازادی این عزیزان با فعالیتهای سازمانهای مدافع حقوق بشر و دیگر سازمانهای کارگری و اتحادیه ها  همراه شوند.

ما همچنین از تمای اتحادیه های کارگری جهان میخواهیم که برای ازادی کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی از هر تلاشی فروگزاری نکنند. سکوت در برابر این سیل دستگیریها  عواقب جبران ناپذیری برای کل طبقه کارگر جهانی دارد. همچنین برای سرکوب تمامی مطالبات مردم  دولتهای سرمایه  داری که از هیچ تلاش ضد انسانی برای دستیابی به منافع سرشارشان دست بردار نیستند. 

در این جهان وارونه ضد انسانی دولتها برای تامین مقاصد خود علاوه بر تحمیل زندگی برده وار جوامع چون ایران هر روز براختناق فضای موجود  میافزایند. اما تلاش انسانهایی چون کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی به همراه اعتراضات جاری جنبشهای اجتماعی دیگر  تعطیل نمی شود. تامین زندگی انسانی حق مسلم تمامی انسانهاست.

محمد جراحی کارگر زندانی ازاد باید گردد تلاش برای زندگی شایسته انسانی همیشه و همواره جاری است .

کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران
هفتم تیرماه سال نود

ارسال دیدگاه