فیلمهای کنفرانس هامبورگ، برگزار شده در تاریخ ۸ آپریل ۲۰۱۱

“شرایط کنونی جنبش مدنی در ایران و راهکارهای پیشبرد آن” سخنرانی و پرسش و پاسخی در هامبورگ

 برگزار کننده: سبز یعنی وطن و گروه دانشجویان ۲۲ خرداد

آقای مهران براتی
 
آقای محمود راسخ
 
خانم ژاله وفا
 

آقای حسن ماسالی

 
پرسش و پاسخ

ارسال دیدگاه