آقات چیکارست!

فقط می خوام بدونم وقتی از بچه ی این آقا می پرسن آقات چیکارست، چی میگه؟ میگه آقام میله است؟ آقام پایه است؟

 آقام ستونه؟ آقام سه پایه است؟ آقام گیره است؟ آقام دسته است؟

aghat-chekarast

ارسال دیدگاه