پیام به زندانیان اعتصاب کننده در اوین و رجائی شهر

بهمن احمدی امویی- حسن اسدی زیدآبادی- عمادالدین باقی- عماد بهاور- قربان بهزادیان نژاد- محمد داوری-امیرخسرو دلیرثانی- فیض الله عرب سرخی- ابوالفضل قدیانی- محمدجواد مظفر- محمدرضا مقیسه- عبدالله مومنی. دوازده نفر از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین کیوان صمیمی، عیسی سحر خیز، مسعود باستانی، علی عجمی، جعفر اقدامی و حشمت الله طبرزدی. شش زندانی سیاسی رجایی شهر کرج

ارسال دیدگاه