محاکمه علی نجاتی، فعال کارگری و عضوهیأت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه

علی نجاتی از اعضای هیأت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه، در شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر شهر اهواز محاکمه شد

جــرس:
به گزارش «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری»، علی نجاتی در این دادگاه ضمن رد اتهام‌های خود، بارها به قاضی تاکید و یادآوری کرده که این اتهامات که به او نسبت داده‌اند، تکراری بوده و او یک بار بر اساس همین موارد اتهامی و بدون دلیل محکوم به حبس شده و مدت شش ماه را نیز در زندان گذرانده است.

نجاتی در دفاع از خود در این دادگاه برای قاضی تشریح کرده که او یک بار دیگر نیز که دوباره همین اتهام‌ها را علیه او مطرح کرده‌اند، در دادگاه از خود دفاع کرده و تبرئه شده است.

در پایان، قاضی دادگاه قصد بازداشت این فعال کارگری را داشته و برای این کار مامورین را فرا می‌خواند. اما به دلیل اینکه قرار کفالتی که از قبل در پرونده‌ نجاتی موجود بوده و بعد از تبرئه شدنش در سال گذشته، فک نشده و کماکان این قرار کفالت اعتبار داشته است، قاضی موفق به بازداشت او نمی‌شود و به طور مشروط و با قرار همان کفالت پیشین آزاد می‌شود.

ارسال دیدگاه