دستگیری شاهرخ زمانی کارگر نقاش

شاهرخ زمانی کارگر نقاش از اعضای سندیکای نقاشان و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۹۰ دستگیر شده و به زندان تبریز انتقال یافت و اکنون در تبریز زندانی است

ارسال دیدگاه