وادار نمودن زندانیان به تماشای صحنه اعدام سایر همبندانشان در زندان قزلحصار

درهنگام اعدام نیروهای حکومتی با انواع توهین ها زندانیان را وادار به نگاه کردن می کنند بطوریکه اکثر زندانیان نسبت به این کار ابراز انزجار میکنند ونمیخواهند شاهد اعدام یک انسان با شیوه ضد انسانی باشند

 کانون حمایت ازخانواده جان باختگان و بازداشتی ها:
بنا به گزارش های رسیده از زندان قزلحصار تهران که زندانیان عادی با جرایم مختلف درآن نگهداری می شوند، هنگام اعدام زندانیان، سایر زندانیان  را برای نگاه کردن به نحوه اعدام زندانی محکوم به  اعدام  ,برای تماشای اعدام به محوطه زندان می آورند. درهنگام اعدام نیروهای حکومتی با انواع توهین ها زندانیان را وادار به نگاه کردن می کنند بطوریکه اکثر زندانیان نسبت به این کار ابراز انزجار میکنند ونمیخواهند شاهد اعدام یک انسان با شیوه ضد انسانی باشند. بنا بر این خبر اگر زندانیان صحنه اعدام  را نگاه نکنند, زندانبانان با توهین وگرفتن باتون زیرچانه،  زندانیان را وادار به نگاه کردن می کنند.

بقرار اطلاع  زندانی محکوم به اعدام را به شیوه غیرانسانی و با تحقیر و توهین طناب  به گردن وی میاندازند و آنرا در همان صحنه روی زمین میکشند و سپس  از روی زمین وی را به بالای دار میکشند!  تا زندانی با زجربیشتری کشته شود. این اعمال غیرانسانی باعث خشم وانزجارسایر همبندان آنها است و همگی این عمل حکومت را محکوم میکنند. ازطرف دیگر بعدازاعدام نیز زندانی اعدام شده ازتوهین وانواع کارهای رذیلانه درامان نیست و با تحقیر وبی احترامی با جسد زندانی برخورد میکنند.

زندان قزلحصار یکی اززندانهای عادی ایران می باشد که زندانیان با انواع جرائم عادی نگه داری میشوند وتقریبا هرروزدراین زندان چندین نفر را اعدام میکنند.

ارسال دیدگاه