با دستور دادستانی ساری مجسمه های اسب میدان امام در این شهر برداشته شد

وجود مجسمه اسب در میدانی  به نام امام اهانت آمیز است!! مردم ساری تا حالا فکر می کردند که آن مجسمه، مجسمه امام است! (دنباله…)

از لینچ کردن سیاهان تا اوباما !!

“میوه غریب” اثر اعتراضی بیلی هالیدی خواننده افسانه ای جاز آمریکا (دنباله…)