دیکتاتور سابق ایران در اوج قدرت از محبوبیت خود و اعدام زندانیان سیاسی میگوید


مجری: تعدادی معدود هستند که میخواهند حکومت را از شما بگیرند، دوازده تن در زندان هستند و سه تن از انها نیز محکوم به اعدامند.
شاه: و شش تن دیگر نیز علاوه بر آنان تیرباران خواهند شد، اما نه به خاطر ضدیت با من بلکه به خاطر خیانت به کشور.
مجری: انها به کشور چگونه خیانت میکنند؟
شاه: آنها با مارکسیست بودن و ارتباط با کشورهای بیگانه به کشور خیانت میکنند
مجری: شما شخص استواری هستی
شاه : این هنوز ضرورت است
شاه : من میتوانم کسانی را که تلاش کردند مرا بکشند و زن و بچه ام را بدزدند، ببخشم اما نه کسانی را که به کشور خیانت کردند.

ارسال دیدگاه