اسماعیل نوری علا: سکولاریسم علیه سکولاریسم

«سکولاریسم سیاسی» لازمهء دموکراسی و استقرار مفاد اعلامیهء جهانی حقوق بشر است حال آنکه «سکولاریسم فلسفی»، بعنوان یک مکتب فکری می تواند، اگر دست اش بقدرت برسد، حتی منکر آزادی عقاید دینی و سرکوبگر مذاهب و ادیان باشد و با «دگراندیشان» همان کند که دینکاران و مکتب باوران رسیده بقدرت انجام می دهند. سکولاریسم سیاسی، بر عکس سکولاریسم فلسفی، نه دین ستیز است و نه دین مدار، بلکه همواره بر مدار مدارا و آزادی و پاسداشت حقوق آدمیان می گردد و می کوشد تا بهشت را (هر چند به کوتاهی عمر تک تک آدمیان) در همین جهان میسر و متحقق سازد. (دنباله…)