تحصن و اعتصاب غذای پناهجویان ایرانی در سوئد

۱۵ نفر از این پناهجویان بیش از ۱۸ روز است که در اعتصاب غذا هستند، که دو نفر از آنان نیز امروز به جمع آنان افزوده شد و عده ای ازآنان به علت بد شدن وضع جسمی و روحی شان به بیمارستا ن منتقل شدند. (دنباله…)