محمود صالحی عضو هیات موسس سندیکاهای کارگری ایران، در شرایط بیماری وخیم جسمی بازداشت شد

روز یک شنبه محمود صالحی از فعالین کارگری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد

خبرگزاری هرانا:
به گزارش این کمیته ی هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری، محمود صالحی ساعت یک و نیم بعد از ظهر توسط پنج نفر از نیروهای اطلاعاتی دستگیر شده است.

لازم به ذکر است که وضعیت جسمی وی وخیم گزارش شده است.  محمود صالحی از بنیانگذاران انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز و از اعضای هیات موسس سندیکاهای کارگری در ایران است

ارسال دیدگاه