فریبرز رئیس دانا: رفتار با طبقه ی کارگر در ایران بیرحمانه است

فریبرز رئیس دانا، در گفتگویی با شهلا بهاردوست در مورد آرمان های طبقه ی کارگر و موقعیت کنونی کارگران در ایران شرکت کرده است. این گفتگو به مناسبت اول ماه مه امسال صورت گرفته است. این پرسش و پاسخ در چهار فایل صوتی جداگانه قابل شنیدن است …

کلیپ یک

 

کلیپ دو

 

کلیپ سه

کلیپ چهار

ارسال دیدگاه