بردگان مزدى علیه سرمایه دارى بپاخیزید!

اطلاعیه مشترک جمعی از چپ های شهر کلن و شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران – استکهلم  به مناسبت اول مه

میلیاردها انسان کارگر و محروم اسیر نظام سرمایه دارى هستند. در این نظام کارگر از نظر سیاسى و حقوقى “آزاد” است اما دقیقا این آزادى سیاسى و حقوقى بر اسارت اقتصادى اش بنا شده است. اگر طبقات محروم و فرودست در طول تاریخ اسیر برده دار و فئودالها و دستگاه مذهب و سلطنت و سلاطین بودند٬ کارگران در این نظام اسیر نظام مبتنى بر بردگى مزدى اند. اگر در عهد برده دارى باید اسپارتاکوس ها قیام میکردند تا بردگان آزاد شوند٬ در دنیاى سرمایه دارى٬ بردگان مزدى نیز راهى جز انقلاب علیه برده داران جدید و قانون بردگى مزدى و نظم سرمایه دارى ندارند.

عواقب بحران اقتصادى جهانى سرمایه دارى براى ما کارگران نتیجه اى بجز اخراج٬ بیکارى٬ کاهش دستمزدها٬ و تشدید فقر و بیحقوقى نداشته است. این نظام بدون تهاجم به انسان کارکن اموراتش نمیگذرد. اگر در اروپاى غربى سیاست عسرت اقتصادى را پیشنهاد میکنند٬ در کشورهائى که سرمایه دارى مبتنى بر اختناق و استثمار شدید نیروى کار ارزان است٬ نسخه ریاضت اقتصادى با سرکوب سیاسى و جنایت مستمر سرمایه علیه کارگران همراه است. خیزشهاى توده اى در کشورهاى خاورمیانه و شمال آفریقا چیزى جز انفجار اعتراض انباشته شده طبقه کارگر به سیاستهاى وحشیانه سرمایه دارى نیست. خیزشهائى که میرود به عمر دیکتاتورهاى سرمایه در اشکال قدیم پایان دهد. نتیجه بحران جهانى اقتصادى و سیاستهاى حکومتهاى سرمایه دارى بار دیگر قویا تاکید کرد آزادى و رهائى بدون انقلاب کارگرى و بدون استقرار سوسیالیسم توهمى بیش نیست.
ما در اول مه امسال بر سیاست انترناسیونالیستى٬ بر همبستگى جهانى کارگران در کشورهاى بپاخاسته خاورمیانه و شمال آفریقا و کارگران در اروپا و آمریکا تاکید میکنیم.

مناسبتهاى امسال اول مه باید بر واقعیت اعتراض علیه سرمایه دارى در چهار گوشه جهان و راه پیروزى این اعتراضات تاکید کند. ما با برافراشتن پرچم سرخ طبقه جهانى کارگر٬ در مقابل حکومتهاى سرمایه دارى و در مقابل حکومت جهل و جنایت سرمایه دارى اسلامى و موتلفین راست آنها٬ از آلترناتیو کارگرى دفاع میکنیم. از آمریکاى دمکرات تا اروپاى صنعتى٬ از فرانسه و یونان و کره جنوبى تا مصر و تونس و لیبى و ترکیه و ایران٬ یک راه حل انقلابى وجود دارد. نظام سرمایه دارى باید سرنگون شود و این تنها از طریق یک انقلاب کارگرى ممکن است.

اول ماه مه را به طبقه کارگر جهانى و کمونیستها و سوسیالیستها در سراسر جهان تبریک میگوییم. فراخوان ما اینست در اول مه ٢٠١١ همراه با تحرک کارگران جهان علیه سرمایه همراه شوید! در صف اعتراض به سرمایه دارى با سرود انترناسیونال و پرچمهاى سرخ شرکت کنید! علیه ارتجاع اسلامى در ایران و در دفاع از راه حل کارگرى بمیدان بیائید!

کارگران جهان متحد شوید!
پر توان باد اعتراض جهانى کارگران علیه سرمایه دارى!
زنده باد سوسیالیسم!

آوریل ٢٠١١
جمعی از چپ های شهر کلن
شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران – استکهلم

ارسال دیدگاه