پایان موفقیت آمیز اعتصاب ۱۱ روزه ۱۵۰۰ کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام

اعتصاب ۱۱ روزه ۱۵۰۰ کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام پس از موافقت مدیریت این واحد صنعتی با خواسته های آنان پایان یافت. کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام خواستار برچیده شدن شرکت های پیمانکاری و قرارداد دسته جمعی با خود بودند.

کلمه:
این اعتصاب پس از امضای توافقنامه کتبی میان نمایندگان کارگران و نماینده ماهشهر در مجلس، فرماندار ماهشهر رئیس اداره کار و امور اجتماعی این شهرستان و همچنین نمایندگان مدیریت این مجتمع به پایان رسید. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این توافقنامه سپس از سوی محمد حسین ظریف کار، مدیر عامل مجتمع پتروشیمی بندر امام، در جمع کارگران قرائت شد.

بر اساس این توافقنامه، مدیریت مجتمع پتروشیمی بندر امام از کارگران سه ماه مهلت گرفت تا مراحل اجرای مصوبه برچیده شدن شرکت های پیمانکاری و انعقاد قرارداد دسته جمعی را به انجام برساند. در عین حال، قرار شد مزایایی که به پرسنل رسمی داده می شود، مشمول کارگران پیمانکاری نیز بشود.

اعتصاب بیش از ۱۵۰۰ کارگر پیمانکار مجتمع پتروشیمی بندر امام روز بیستم فروردین آغاز شده بود؛ کارگرانی که خواستار اجرای مصوبه دولت محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ برای انعقاد قرارداد مستقیم با خود کارگران بودند.

اعتصاب ۱۵۰۰ کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام از حمایت صدها کارگر شرکت های پتروشیمی در منطقه ویژه ماهشهر برخوردار شده بود که خواسته های مشابهی داشتند.

اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگران در شهرهای گوناگون ایران در سال‌های اخیر رو به افزایش گذاشته است. از جمله این شهرها می‌توان به قزوین، تبریز، تهران، قائمشهر، اراک، آبادان، کرمانشاه، رشت، اهواز، اصفهان و شیراز اشاره کرد.

ارسال دیدگاه