ماه مه امسال پیش بسوی تقویت و گسترش نبرد طبقاتی

امسال در روز جهانی کارگر، کارگران و زحمتکشان پرچم جنبشی را به دوش میگیرند، که پیام آور نان، کار، آزادی است. جنبشی که کل خاور میانه و شمال آفریقا را در بر گرفته، مرزها را درهم شکسته، و برای پایان دادن به عمر ننگین دیکتاتورهای سرمایه یکی پس از دیگری با درهم شکستن نظم نوین جهانی، به پیش میرود.

 در این روز کارگران جهان نیز در همبستگی با این جنبش و یک صدا و یک هدف برای جهانی عاری از استثمار و بردگی مزدی، قدرت طبقاتی خود را در خیابانها به نمایش می گذارند.

هیچ چشم انداز روشنی برای این جنبش انقلابی که خواب را از چشم سرمایه داران جهان ربوده بدون بمیدان آمدن طبقه کارگر متشکل و متحد وجود نخواهد داشت. رهایی ما کارگران و رهایی کل بشریت از چنگال این نظام وارونه به حرکت تحزب یافته جنبش طبقه کارگر، گره خورده است. امروز تشکیل صف قدرتمند سوسیالیستی کارگران ضروری تر و بر جسته  تراست و آینده بشریت در گرو تحقق انقلاب کارگری است .

طبقه کارگرایران نیز درشرایطی به استقبال اول ماه میرود، که حاکمان سرمایه ایران امسال را سال “جهاد اقتصادی” اعلام نموده اند. بیکار سازیهای وسیع، عدم پرداخت دستمزدها، قراردادهای موقت، دستمزدهای زیر خط فقر، اجرای طرح یارانه ها و … این هجوم گسترده و لجام گسیخته سرمایه، زندگی و معیشت میلیونها کارگر و زحمتکش را با خطر جدی روبرو ساخته است. دست اندر کاران حکومت سرمایه ایران نسخه ” جهاد اقتصادی” را همچون شرکاء جهانی اشان برای نجات سرمایه ارائه داده و در این میان بحث همکاری طبقاتی را برای همراه نمودن طبقه کارگر با سیاستها ی خود تبلیغ می کنند. اما به درست در مقابل، کارگران ارزشی به آشتی و همکاری طبقاتی سرمایه نگذاشته و اعلام میکنند که سال، سال ستیز طبقاتی است.

 طبقه کارگر وزحمتکشان این جامعه ، دیگرهیچ توهمی به هیچ یک از جناحهای حکومتی و غیر حکومتی سرمایه داری ندارند. آنها می دانند که رهایی شان از چنگال سرمایه امر خود طبقه کارگر است.  کارگران با بهره گیری از شرایط موجود، با بکار گیری اشکال مختلف مبارزه سازمان یافته  بصورت علنی و مخفی ، نیرومند ترو متشکل تر از قبل برای برپایی نهادها و تشکلات توده ای منتخب کارگران و توده های زحمتکش جامعه به میدان خواهند آمد. تنها در این صورت است که این اعتراضات مسیری را خواهد پیمود که در انتها منافع زحمتکشان ایران را تامین و تضمیین نماید .

ماه مه امسال را ما نیز سال نبرد طبقاتی و سال پیروزیهای رو به جلو طبقه کارگر ایران دانسته و حمایت و پشتیبانی خود را از مطا لبات شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و منشور مطالبات کارگری کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور اعلام می داریم. ما دراین مبارزه و نبرد طبقاتی با  کارگران ایران همگام بوده و در راه تقویت و گسترش اهداف رو به جلو جنبش کارگری با تمام توان تلاش خواهیم نمود.   

زنده باد اول ماه مه
زنده باد انقلاب کارگری
زنده باد سوسیالیسم

کانون دوستداران کارگران سوسیالیست
اردیبهشت ۱۳۹۰ – مه ۲۰۱۱

kargaranesocialist.blogspot.com
kanonedostdaran@gmail.com
Facebook: kanone dostdaran
Twitter: kanonedostdaran

ارسال دیدگاه