محاکمه مجدد و سکته قلبی علی نجاتی

علی نجاتی کارگر اخراجی و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، با وجود صدور حکم برائت، به دلیل اعتراض دادستان، بار دیگر به دادگاه احضار شده است. علی نجاتی از روز یکشنبه ۲۱ فروردین ماه بر اثر سکته قلبی در بخش سی.سی.یو بیمارستانی در شهر دزفول بستری شده است.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران:
علی نجاتی کارگر اخراجی و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با وجود صدور حکم برائت در مورد پرونده ی دومش و به دلیل اعتراض دادستان، بار دیگر به دادگاه احضار شده است. همچنین متاسفانه مطلع شدیم که علی نجاتی از روز یکشنبه ۲۱ فروردین ماه بر اثر سکته قلبی در بخش سی.سی.یو بیمارستانی در شهر دزفول بستری شده است. به گفته‌ی یکی از اعضای خانواده‌ی نجاتی، اکنون ایشان در ناحیه‌ی قفسه‌ی سینه کماکان دچار درد است، اما تا حدی حال وی رو به بهبود گذاشته است.

همه فعالین کارگری در جریان ماهها زندانی شدن، تعقیب و اذیت و آزار علی نجاتی توسط مقامات جمهوری اسلامی و اخراج وی توسط شرکت نیشکر هفت تپه هستند. اینها حتی پس از پایان دوران زندان نجاتی، با همان بهانه ها دوباره برای وی دادگاه تشکیل داده اند. در واقع قصد دارند برای یک “اتهام” دو بار این فعال کارگری را محکوم کنند. بی شرمی این حکومت و نفرت آن نسبت به فعالین کارگری حد و حصری ندارد. صدها فعال کارگری و خانواده های آنها در این سالها با چنین وضعیت غیر انسانی ای روبرو بوده اند. اما خود آنها نیز میدانند که این وضعیت خیلی بیش از این قابل ادامه نخواهد بود و این حکومت و کلیت سرمایه داری بی رحم حاکم در ایران باید دیر یا زود به طبقه کارگر ایران پاسخگو باشند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران قویا دادگاه مجدد و فشارهای وارده علیه علی نجاتی را محکوم میکند. اتحاد بین المللی همچنین صمیمانه ترین درودها را به علی نجاتی و خانواده محترم وی تقدیم میکند و آرزوی بهبود فوری ایشان را دارد.

 ۱۳ آوریل ۲۰۱۱
info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com

ارسال دیدگاه