درگیری شدید بین سفارت چی ها و تظاهرات کنندگان در اسلو

اوباش سفارت با حمله به تظاهرات کنندگان آنان را زحمی کرده آنان الان در اورژانس هستند (دنباله…)

حقوق بشر ایران در بدترین وضعیت طی ده سال گذشته

وزارت امور خارجه بریتانیا در گزارش سالیانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر و دموکراسی، کارنامه حقوق بشری ایران را در یک سال گذشته در بدترین وضعیت آن طی ده سال اخیر ارزیابی کرده است. (دنباله…)

اسماعیل نوری علا: آلترناتیوسازی وظیفهء هر تشکل سیاسی است

در انگلستان هر حزب دور مانده از قدرت دارای یک «دولت سایه» است، تا اگر روزی انتخابات را برد و قدرت به دست اش افتاد آمادهء ادارهء کشور بوده باشد. بدینسان، باید دید که چرا احزاب ایرانی ـ چه در داخل و چه در خارج ـ دست به ایجاد اینگونه دولت های سایه (که آلترناتیو دولت نشسته در قدرت اند) نمی زنند. من البته علت این کمبود یا کم کاری را در نداشتن اعتماد بخود و به پایگاه مردمی خویش می دانم. در عین حال، آماده نبودن احزاب برای به دست گرفتن قدرت در روزی که شانس در ِ خانه شان را بزند موجب آن می شود که هر یک نگذارند که دیگران نیز به چنین کاری اقدام کنند. چرا که ما با رقیب سیاسی مان مسابقه نمی دهیم بلکه پای او را لنگ می کنیم تا نتواند از ما جلو بزند. (دنباله…)