بی خبری از وضعیت کوروش زعیم، پژوهشگر زندانی

اکنون بیش ازیک ماه است که از آخرین بازداشت “کوروش زعیم” نویسنده وپژوهشگر ایرانی در تهران می گذرد.

خبرگزاری هرانا:
به گزارش رادیو فرانسه، کورش زعیم تا کنون بارها به خاطر فعالیت های آزادیخواهانه احضار، بازجوئی و بازداشت شده است.

اکنون بیش از یک ماه است که از آخرین بازاشت “کورش زعیم” نویسنده و پژوهشگرا یرانی در تهران می گذرد. این در حالیست که محمد علی دادخواه، وکیل این پژوهشگر در بند می گوید، با اینکه وکالت مهندس زعیم را برعهده گرفته ولی اجازه دیداربا وی، به عللی نامعلومی، توسط مقامات قضائی به وکیل وی داده نشده است.

ارسال دیدگاه