تحصن کارگران کارخانه کیان تایر

کاگران کیان تایر که ماههاست حقوق خود را دریافت نکرده اند با دردست داشتن پلاکاردهایی در حاشیه آزادراه ایت الله سعیدی نشسته بودند

صدها تن از کارگران کارخانه کیان تایر ( البرز تایر سابق) در روز دهم اسفند دست به تحصن زدند. به گزارش خبرنگار سحام نیوز از تهران صدها تن از کارگران کاخانه کیان تایر همراه خانواده هایشان مقابل کارخانه در حاشیه آزادراه آیت الله سعیدی متحصن شدند.
کاگران کیان تایر که ماههاست حقوق خود را دریافت نکرده اند با دردست داشتن پلاکاردهایی در حاشیه آزادراه ایت الله سعیدی نشسته بودند و نیروهای یگان ویژه نیز در نزدیکی این تحصن حضور داشتند.

به علت جمعیت زیاد متحصنان نیروهای پلیس و یگان ویژه از حمله به متحصنان و درگیری با آنها خودداری کردند و تنها با محاصره کامل متحصنان از پیوستن مردم به آنها جلوگیری میکردند.

ارسال دیدگاه